Arşiv | Genel

sevdigin-kocani-asik-etme-buyusu

Sevdiğin Kocanı Aşık Etme Büyüsü

Posted on by

sevdigin-kocani-asik-etme-buyusuSevdiğin Kocanı Aşık Etme Büyüsü, erkekler evlilikte kadından daha çok evi geçindirme görevi üstlenir. Tabiki de 21.yy da bu eşit olsada bizim geleneklerimize göre erkek daha baskın ve ev geçindirmeye tabiri caiz ise daha mecburdur. Halbuki evliliğin her sorunu ve her derdi ortak olmalıdır. Ve aslında başlıca sorunlar da buradan gelir. Bu yükün altında ezilen erkek bir kaçış bir çıkış arar ve bunu belkide çok yanlış yerlerde arar. Kocasıyla her kadın mutlu olmak ister her kadın evlenirken boşanmayı hayal etmez aklına bile gelmez çünkü herşey herkeste olduğu gibi efsane gibi güzel başlamıştır ve erkekte boşanmayı düşünerek evlenmez. Boşanma olmak zorunda değildir aşk büyüsü yaptırmak için, kocanızla sorunlarınız olduğunda da aşk büyüsü yaptırıp sevgi kazanarak bu sorunları aşabilirsiniz. İsterseniz aşağıda veridğimiz büyüden yararlanın ve kocanızın yiyeceği bir şey üzerine her gün 14 defa aşağıdaki duayı okuduğunuz bir yiyeceği en az bir hafta en fazla 60 gün yedirin. İnanın etkisi büyüktür. Sevdiğin kocanı aşık etme büyüsü konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.Dua budur:Yes’eluneke maza
yünfikun* kul ma enfaktüm min hayrin fe lil valideyni vel akrabıne vel
yetama vel mesakıni vebnis sebıl* ve ma tef’alu min hayrin fe innellahe
bihı alım.Kütibe aleykümül kıtalü ve hüve kürhül leküm* ve asa en tühıbbu
şey’ev ve hüve şerrul leküm* vallahü ya’lemü ve entüm la
ta’lemun.Yes’eluneke aniş şehril harami kıtalin fıh* kul kıtalün fıhi
kebır* ve saddün an sebılillahi ve küfram bihı vel mescidil harami ve
ıhracü ehlihı minhü ekberu ındellah* vel fitnetü ekberu minel katl* ve la
yezalune yükatiluneküm hatta yerudduküm an dıniküm inisteta* ve mey
yertedid minküm an dınihı fe yemüt ve hüve kafirun fe ülaike habitat
a’malühüm fid dünya vel ahırah* ve ülaike ashabün nar* hüm fıha
halidun.İnnellezıne amenu vellezıne haceru ve cahedu fı sebılillahi ülaike
yercune rahmetellah* vallahü ğafurur rahıym.Yes’eluneke anil hamri vel
meysir* kul fıhima imün kebıruv ve menafiu lin nasi ve ismühüma ekberu min
nef’ıhima* ve yes’eluneke maza yünfikun* kulil afv kezalike yübeyyinüllahü
lekümül ayati lealleküm tetefekkerun.Fid dünya vel ahırah* ve yes’eluneke
anil yetama* kul ıslahul lehüm hayr* ve in tühalituhüm fe ıhvanüküm*
vallahü ya’lemül müfside minel muslıh* ve lev şaellahü le a’neteküm*
innellahe azızün hakım.Ve la tenkihul müşrikati hatta yü’minn* ve le emetüm
mü’minetüm hayrum mim müşriketiv ve lev a’cebetküm* ve la tünkihul
müşrikıne hatta yü’minu* ve le abdüm mü’minün hayrum mim müşrikiv ve lev
a’cebeküm* ülaike yed’une ilen nar* vallahü yed’u ilel cenneti vel
mağfirati bi iznih* ve yübeyyinü ayatihı lin nasi leallehüm yetezekkerun.Ve
yes’eluneke anil mehıyd* kul hüve ezen fa’tezilün nisae fil mehıydı ve la
takrabuhünne hatta yathurn* fe iza tetahherne fe’tuhünne min haysü
emerakümllah* innellahe yühıbbüt tevvabıne ve yühıbbül
mütetahhirın.

Yorumlar (6)

Kız Arkadaşının Kalbini Mühürleme Büyüsü

Posted on by

Kız Arkadaşının Kalbini Mühürleme Büyüsü, kız arkadaşınızın aklını çelenler olur diye korkup yada bir gün beni sevmeyi bırakır ayrılır diye korkup sürekli paranoyak bir şekilde yaşıyorsanız bu büyü size göredir çünkü bu büyü ile kız arkadaşınız kalbine sizden başkasını asla alamaz. Kız arkadaşının kalbini mühürleme büyüsü konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

Yorumlar (6)

birisini-geri-getirmek-icin-ne-yapmali

Birisini Geri Getirmek İçin Ne Yapmalı

Posted on by

birisini-geri-getirmek-icin-ne-yapmaliBirisini Geri Getirme İçin Ne Yapmalı, birisinin size geri gelmesi ancak ve ancak sizi sevmesi ile mümkün olur ki sizi terk eden birisininde tekrardan sizi sevmesi pek mümkün değildir. Sevdiğimiz kişiler zaten bizi sevmeye devam etselerdi ayrılık olmazdı. Az biraz hoşlantı bile kalmış olsaydı zaten yine de ayrılık olmazdı. Sevdiğimiz kişinin bize geri dönmesini kendimiz sağlayamayacağımız gibi profesyonel bir destek almak zorundayız. Bizim yapamayacağımız ama bizim için yapacak kişiler bu yeteneklerini kullanmayı bile ve tecrübelerini paylaşan kişiler vardır. Birisini geri getirmek için aşk büyüsü yapılır papaz büyüsü yapılır ve bu büyüler bilinen en etkili aşık etme yöntemleridir ki inanın en pahalı hediyelerden bile çok daha fazla etkilidir ki sizi sevmeyen birisine pahalı hediye alsanız dahi dönmesinin garantisi yoktur. Ama aşk büyüsünde dönmesi garantidir. İsterseniz aşağıda verdiğimiz büyüden de yararlanabilirsiniz. Aşağıdaki duayı 41 adet karabiber üzerine her birisine tek tek okuyup okuduğunuzu niyet ederek yakınız. Birisini geri getirmek için ne yapmalı konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. Dua budur:Ve la tetemennev ma faddalelelahü bihı ba’daküm ala ba’d lir ricali nasıybüm mimmektesebu ve lin nisai nasıybüm mimmektesebn ves’elüllahe min fadlih innellahe kane bi külli şey’in alıma.Ve li küllin cealna mevaliye mimma terakel validani vel akrabun vellezıne akadet eymanüküm fe atuhüm nasıybehüm innellahe kane ala külli şey’in şehıda.Er ricalü kavvamune alen nisai bi ma faddalellahü ba’dahüm ala ba’dıv ve bi ma enfeku min emvalihim fes salihatü kanitatün hafizatül lil ğaybi bi ma hafızallah vellatı tehafune nüşüzehünne fe ızuhünne vehcüruhünne fil medaciı vadribuhünn fe in eta’neküm fe la tebğu aleyhinne sebıla innellahe kane aliyyen kebıra.Ve in hıftüm şikaka beynihima feb’asu hakemem min ehlihı ve hakemem min ehliha iy yürıda ıslahay yüveffikıllahü beynehüma innellahe kane alımen habıra.Va’büdüllahe ve la tüşriku bihı şey’ev ve bil valideyni ıhsanev ve bizil kurba vel yetama vel mesakıni vel cari zil kurba vel caril cünübi ves sahıbi vil cembi vebnis sebıli ve ma meleket eymanüküm innellahe la yühıbbü men kane muhtalen fehura.Ellezıne yebhalune ve ye’mürunen nase bil buhli ve yektümune ma atahümüllahü min fadlih ve a’tedna lil kafirıne azabem mühına.Vellezıne yünfikune emvalehüm riaen nasi ve la yü’minune billahi ve la bil yevmil ahır ve mey yeküniş şeytanü lehu karınen fe sae karına.Ve maza aleyhim lev amenu billahi vel yevmil ahıri ve enfeku mimma razekahümüllah ve kanellahü bihim alıma.İnnellahe la yazlimü miskale zerrah ve in tekü hasenetey yüdaıfha ve yü’ti mil ledünhü ecran azıyma.Fe keyfe iza ci’na min külli ümmetim bi şehıdiv ve ci’nabike ala haülai şehıda.Yevmeiziy yeveddüllezıne keferu ve asavür rasule lev tüsevva bihimül ard ve la yüktümunellahe hadısa.Ya eyyühellezıne amenu la takrabus salate ve entüm sükara hatta ta’lemu ma tekulune ve la cünüben illa abirı sebılin hatta tağtesiluv ve in küntüm merda ev ala seferin ev cae ehadüm minküm minel ğaitı ev lamestümün nisae fe lem tecidu maen fe teyemmemu saıyden tayyiben femsehu bi vücuhiküm ve eydıküm innellahe kane afüvven ğafura.

Yorumlar (5)

eski-sevgilimle-barismak-istiyorum

Eski Sevgilimle Barışmak İstiyorum

Posted on by

eski-sevgilimle-barismak-istiyorumEski Sevgilimle Barışmak İstiyorum, siz ve sizden başka herkes bunu istiyor ve bunun hayaliyle yaşıyor. Eğer siz bu konu hakkında neler yapacağınızı bilemiyorsanız yada yaptığınız her şey ters tepiyor ve beklediğiniz tepkiyi göremiyorsanız bu konu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Çünkü binlerce insanın bu tarz dertlerine derman olduk ve onların mutluluklarına bir kapı açtık. Derdi veren Allah dermanını da bizler aracılığı ile veriyor. sizlerde bu tarz dertleri kafanıza takıp kendinizi üzmeyin. Çünkü hayat gerçekten kısa ve herkes mutluluğunun peşinde. Bu mutluluğu yakalayabilecek bir çarenizin olması sizce de güzel değil mi. Aşk büyüsü gerçek bir mucizedir. Sizde bu mucizeden payınızı alın. İnsanlar tek bir kişinin aşkı ile yaşlanmamalı ileride dönüp düşünür keşke dememeliler. İsterseniz aşağıda verdiğimiz büyüden de yararlana bilirsiniz. Aşağıdaki duayı bir kağıda yazın ve kağıdın üzerine 7 yasin okuyup niyet edip kağıdı yakın ve kağıtta sizinde isimleriniz yazılı olmalı unutmayın.Dua budur: İz teberraellezınet tübiu minellezınettebeu ve raevül azabe ve tekattaat bihimül esbab.Ve kalellezınet tebeu lev enne lena kerraten fe neteberrae minhüm kema teberrau minna* kezalike yürıhimüllahü a’malehüm haseratin aleyhim* ve ma hüm bi haricıne minen nar.Ya eyyühen nasü külu mimma fil erdı halalen tayyibev ve la tettebiu hutuvatiş şeytan* innehu leküm adüvvüm mübın.İnnema ye’müruküm bis sui vel fahşai ve en tekulu alellahi ma la ta’lemun.Ve iza kıyle lehümüt tebiu ma enzellellahü kalu bel nettebiu ma elfeyna aleyhi abaena* e ve lev kane abaühüm la ya’kılune şey’ev ve la yehtedun.Ve meselüllezıne keferu ke meselillezı yen’ıku bi ma la yesmeu illa düaev ve nidaa* summüm bükmün umyün fe hüm la ya’kılun.Ya eyyühellezıne amenu külu min tayyibati ma razaknaküm veşküru lillahi in küntüm iyyahü ta’büdun.İnnema harrame aleykümül meytete ved deme ve lahmel hınzıri ve ma ühille bihı li ğayrillah* fe menidturra ğayra bağıv ve la adin fe la isme aleyh* innellahe ğafurur rahıym.İnnellezıne yektümune ma enzelellahü minel kitabi ve yeşterune bihı semenen kalılen ülaike ma ye’külune fı bütunihim illen nara ve la yükellimühümüllahü yevmel kıyameti ve la yüzekkıhim* ve lehüm azabün eliym.Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda vel azabe.bil mağfirah* fe ma asberahüm alen nar.Zalike bi ennellahe nezzelel kitabe bil hakk* ve innellezınahtelefu fil kitabi le fı şikakım beıyd.Leysel birra en tüvellu vücuheküm kıbelel meşrikı vel mağribi ve lakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahıri vel melaiketi vel kitabi ven nebiyyın* ve atel male ala hubbihı zevil kurba vel yetama vel mesakıne vebnes sebıli ves sailıne ve fir rikab* ve ekames salate ve atez zekah* vel mufune bi ahdihim iza ahedu* ves sabirıne fil be’sai ved darrai ve hıynel be’s* ülaikellezıne sadeku* ve ülaike hümül müttekun.Ya eyyühellezıne amenu kütibe aleykümül kısasu fil katla* el hurru bil hurri vel abdü bil abdi vel ünsa bil ünsa* fe men ufiye lehu min ehıyhi şey’ün fettibaum bil ma’rufi ve edaün ileyhi bi ıhsan* zalike tahfıfüm mir rabbiküm ve rahmeh* fe menı’teda ba’de zalike fe lehu azabün eliym.

Gelen Aramalar:

  • barışma vefkleri
  • barışmak için vefkler

Yorumlar (5)

eski-sevgiliyi-nasil-geri-getirebilirsiniz

Eski Sevgiliyi Nasıl Geri Getirebilirsiniz

Posted on by

eski-sevgiliyi-nasil-geri-getirebilirsinizEski Sevgiliyi Nasıl Geri Getirebilirsiniz, bunu konuşarak yada ısrar ederek yapamazsınız. Sevdiğinizi size getirmek için yapabileceğiniz çok ta birşey yoktur açıkçası. Yapacağınız herşey sizin aleyhinize olur ve sizden daha çok uzaklaşır. Bu nedenle bu konu hakkında profesyonel yardım almayı deneyebilirsiniz. Çünkü bu dünyada sizin yapabileceğiniz şeyler var birde sizin için yapacak insanlar var. Her insanın elinden herşey gelmez, herkesin gücü herşeye yetmez. Farklı ilgi alanları ve tecrübelerden yararlanmak insanların doğasında vardır. İnsan doğasında ayrıca sevilme isteği de vardır. En kötü olaylar en büyük suçlar hep sevgisizlikten meydana gelir ve sevgi eksikliği ile büyüyen bir çocuğun yetişkinliği sağlıklı olmaz. Bu nedenle sevgi eksikliğinizi giderecek tek bir kişi var ise o kişiye ulaşın onu aşık edin ve onunla mutlu olun. Aşk büyüsü ile aşık eder ve mutlu olursunuz çünkü aşk büyüsü aşk acısına tek çaredir. İsterseniz aşağıda verdiğimiz büyü tarifini de yapabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiye ait bir fotoğrafa 11 yasin okuyun ve ardından aşağıdaki duayı yazdığınız bir kağıt ile birlite fotoğrafı yakın ve yanarken sende benim için yan diye niyet edin.Eski sevgiliyi nasıl geri getirebilirsiniz konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.Dua budur:Yes’eluneke maza yünfikun* kul ma enfaktüm min hayrin fe lil valideyni vel akrabıne vel yetama vel mesakıni vebnis sebıl* ve ma tef’alu min hayrin fe innellahebihı alım.Kütibe aleykümül kıtalü ve hüve kürhül leküm* ve asa en tühıbbu şey’ev ve hüve şerrul leküm* vallahü ya’lemü ve entüm la ta’lemun.Yes’eluneke aniş şehril harami kıtalin fıh* kul kıtalün fıhi kebır* ve saddün an sebılillahi ve küfram bihı vel mescidil harami ve ıhracü ehlihı minhü ekberu ındellah* vel fitnetü ekberu minel katl* ve la yezalune yükatiluneküm hatta yerudduküm an dıniküm inisteta* ve mey yertedid minküm an dınihı fe yemüt ve hüve kafirun fe ülaike habitat a’malühüm fid dünya vel ahırah* ve ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun.İnnellezıne amenu vellezıne haceru ve cahedu fı sebılillahi ülaike yercune rahmetellah* vallahü ğafurur rahıym.Yes’eluneke anil hamri vel meysir* kul fıhima imün kebıruv ve menafiu lin nasi ve ismühüma ekberu min nef’ıhima* ve yes’eluneke maza yünfikun* kulil afv kezalike yübeyyinüllahü lekümül ayati lealleküm tetefekkerun.Fid dünya vel ahırah* ve yes’eluneke anil yetama* kul ıslahul lehüm hayr* ve in tühalituhüm fe ıhvanüküm* vallahü ya’lemül müfside minel muslıh* ve lev şaellahü le a’neteküm* innellahe azızün hakım.Ve la tenkihul müşrikati hatta yü’minn* ve le emetüm mü’minetüm hayrum mim müşriketiv ve lev a’cebetküm* ve la tünkihul müşrikıne hatta yü’minu* ve le abdüm mü’minün hayrum mim müşrikiv ve lev a’cebeküm* ülaike yed’une ilen nar* vallahü yed’u ilel cenneti vel mağfirati bi iznih* ve yübeyyinü ayatihı lin nasi leallehüm yetezekkerun.Ve yes’eluneke anil mehıyd* kul hüve ezen fa’tezilün nisae fil mehıydı ve la takrabuhünne hatta yathurn* fe iza tetahherne fe’tuhünne min haysü emerakümllah* innellahe yühıbbüt tevvabıne ve yühıbbül mütetahhirın.

Yorumlar (2)

kocandan-asla-ayri-kalmama-buyusu

Kocandan Asla Ayrı Kalmama Büyüsü

Posted on by

kocandan-asla-ayri-kalmama-buyusuKocandan Asla Ayrı Kalmama Büyüsü, kocanızın sizden ayrılmak istemesi de bu sizi bu düşünceye itmiş olabilir ama kocanızdan ayrıl kalmamak kısa sürelide olsa uzun süreli yani boşanmada olsa aşk büyüsü ile ortadan kaldırılabilir bir sorundur. Kocanız sizi sevmezse sevmesin bu böyle kalacak değil eğer siz kocanızı seviyorsanız ve onu geri almak istiyorsanız onun aşkını yaşamak ve onunla yaşlanmak istiyorsanız aşk büyüsü ile bu istediğiniz şey o kadar kolay ve hızlı gerçekleşir ki özellikle arasında evlilik bağı olmuş kişiler üzerinde çok daha fazla etkilidir. Karı koca arasındaki ilişkiler karışık olmamalıdır ve kocanızla olan aşkınızın sadece masum ve sağlam olması gerekmektedir. Kocanızı aşık etmek için aşağıdaki büyüyü de yapabilirsiniz. Aşağıda gördüğünüz duayı kocanızın yiyeceği bir şeye karıştırmak üzere kendinize ait bir saç teline okuyup o saç telini görünmeyecek belli olmayacak şekilde bölüp kesin. Kocanızla aranızda mesafe varsa eğer bir yakınınız aracılığı ile kocanıza yedirin.Kocanızın sizi asla bırakmaması size ne kadar çok aşık olduğuna bağlıdır. Kocandan asla ayrı kalmama büyüsü konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.Dua budur:Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun.İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun. Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim* ve ala ebsarihim ğaşaveh* ve lehüm azabün azıym.Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın.Yühadiunellahe vellezıne amenu* ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun.Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada* ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun.Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun.Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun.Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’* ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun.Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna* ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun.Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun.Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda* fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın.Meselühüm ke meselillezistevkade nara* fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun.Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun.Ev ke seyyibim mines semai fıhi zulümatüv ve ra’düv ve bark* yec’alune esabiahüm fı azanihim mines savaıkı hazeral mevt* vallahü mühıytum bil kafirın.Yekadül berku yahtafü ebsarahüm* küllema edae lehüm meşev fıhi ve iza azleme aleyhim kamu* ve lev şaellahü le zehebe bi sem’ıhim ve ebsarihim* innellahe ala külli şey’in kadiyr.Ya eyyühen nasu’büdu rabbekümüllezı halekaküm vellezıne min kabliküm lealleküm tettekun.Ellezı ceale lekümül erda firaşev ves semae binaa* ve enzele mines semai maen fe ahrece bihı mines semerati rizkal leküm* fe la tec’alu lillahi endadev ve entüm ta’lemun.Ve in küntüm fı raybim mimma nezzelna ala abdina fe’tu bi suratim mim mislih* ved’u şühedaeküm min dunillahi in küntüm sadikıyn.Fe illem tef’alu ve len tef’alu fettekun naralletı vekudühen nasü vel hıcarah* üıddet lil kafirın.Ve beşşirillezıne amenu ve amilus salihati enne lehüm cennatin tecrı min tahtihel enhar* küllema ruziku minha min semeratir rizkan kalu hazellezı rüzıkna min kablü ve ütu bihı müteşabiha* ve lehüm fıha ezvacüm mütahheratüv ve hüm fıha halidun.

Yorumlar (5)

sevgilisi-donmeyenler-icin-geri-dondurme-duasi

Sevgilisi Dönmeyenler İçin Geri Döndürme Duası

Posted on by

sevgilisi-donmeyenler-icin-geri-dondurme-duasiSevgilisi Dönmeyenler İçin Geri Döndürme Duası, duaların insanların kalplerindeki kilitleri kırmak için çok tesirli etkileri vardır ve sevdiğiniz kişinin size geri dönmesi için dualara sarılabilirsiniz çünkü dualar ile istediğimiz şeylere kavuşmamız çok daha kolaylaşır. Sizi terk eden birisinin size dönmesi çok kolay değildir ama kalpten edilmiş bir dua ile kolay ve hızlıdır. Birde aşk büyüsü vardır eğer dua dan çok daha fazla etki görmek isteyenler ve sonuca daha hızlı ulaşmak isteyenler var ise aşk büyüsü yaptırmalıdır çünkü aşk büyüsü sevdiğiniz kişinin size aşık olarak dönmesi için yapılabilecek en etkili ve kolay yoldur ayrıca çok hızlı tutar ve ömürlüktür yani bozulmaz. Dilerseniz aşağıda verdiğimiz büyüyü de yapabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyi kendinize aşık etme amacı ile aşağıdaki büyüyü bir kağıda yazın ve bu kağıda 7 gece boyunca ilk gece 1 7. gece 7 olarak artacak şekilde yasin okuyunuz ve bu kağıdı 8. gece üzerine son kez kendisini okuyarak yakınız. Sevgilisi dönmeyenler için geri döndürme duası konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.Dua budur:Ve ma esabeküm yevmeltekal cem’ani fe bi iznillahi ve li ya’lemel mü7minın.Ve li ya’lemellezıne nefeku* ve kıyle lehüm tealev katilu fı sebılillahi evidfeu* kalu lev na’lemü kıtalel letteba’naküm* hüm lil küfri yevmeizin akrabü minhüm lil ıman* yekulune bi efvahihim ma leyse fı kulubihim* vallahü a’lemü bima yektümun.Ellezıne kalu li ıhvanihim ve kaadu lev etauna ma kutilu* kul fedrau an enfüsekümül mevte in küntüm sadikıyn.Ve la tahsebennellezıne kutilu fı sebılillahi emvate bel ahyaün ınde rabbihim yürzekun.Ferihıyne bi ma atahümüllahü min fadlihı ve yestebşirune billezıne lem yelhaku bihim min halfihım ella havfün aleyhim ve la hüm yahzenun. İz teberraellezınet tübiu minellezınettebeu ve raevül azabe ve tekattaat bihimül esbab.Ve kalellezınet tebeu lev enne lena kerraten fe neteberrae minhüm kema teberrau minna* kezalike yürıhimüllahü a’malehüm haseratin aleyhim* ve ma hüm bi haricıne minen nar.Ya eyyühen nasü külu mimma fil erdı halalen tayyibev ve la tettebiu hutuvatiş şeytan* innehu leküm adüvvüm mübın.İnnema ye’müruküm bis sui vel fahşai ve en tekulu alellahi ma la ta’lemun.Ve iza kıyle lehümüt tebiu ma enzellellahü kalu bel nettebiu ma elfeyna aleyhi abaena* e ve lev kane abaühüm la ya’kılune şey’ev ve la yehtedun.Ve meselüllezıne keferu ke meselillezı yen’ıku bi ma la yesmeu illa düaev ve nidaa* summüm bükmün umyün fe hüm la ya’kılun.Ya eyyühellezıne amenu külu min tayyibati ma razaknaküm veşküru lillahi in küntüm iyyahü ta’büdun.İnnema harrame aleykümül meytete ved deme ve lahmel hınzıri ve ma ühille bihı li ğayrillah* fe menidturra ğayra bağıv ve la adin fe la isme aleyh* innellahe ğafurur rahıym.İnnellezıne yektümune ma enzelellahü minel kitabi ve yeşterune bihı semenen kalılen ülaike ma ye’külune fı bütunihim illen nara ve la yükellimühümüllahü yevmel kıyameti ve la yüzekkıhim* ve lehüm azabün eliym.Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda vel azabe.bil mağfirah* fe ma asberahüm alen nar.Zalike bi ennellahe nezzelel kitabe bil hakk* ve innellezınahtelefu fil kitabi le fı şikakım beıyd.Leysel birra en tüvellu vücuheküm kıbelel meşrikı vel mağribi ve lakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahıri vel melaiketi vel kitabi ven nebiyyın* ve atel male ala hubbihı zevil kurba vel yetama vel mesakıne vebnes sebıli ves sailıne ve fir rikab* ve ekames salate ve atez zekah* vel mufune bi ahdihim iza ahedu* ves sabirıne fil be’sai ved darrai ve hıynel be’s* ülaikellezıne sadeku* ve ülaike hümül müttekun.Ya eyyühellezıne amenu kütibe aleykümül kısasu fil katla* el hurru bil hurri vel abdü bil abdi vel ünsa bil ünsa* fe men ufiye lehu min ehıyhi şey’ün fettibaum bil ma’rufi ve edaün ileyhi bi ıhsan* zalike tahfıfüm mir rabbiküm ve rahmeh* fe menı’teda ba’de zalike fe lehu azabün eliym.

Yorumlar (6)

eski-sevgilinizi-pisman-etme-buyusu

Eski Sevgilinizi Pişman Etme Büyüsü

Posted on by

eski-sevgilinizi-pisman-etme-buyusuEski Sevgilinizi Pişman Etme Büyüsü, eski sevgilinizle yaşadığınız güzel şeyleri bir kenara bırakın ve onu hala geri istediğinizi ve çok sevdiğinizi düşünerek şunları düşünün; sizi nasıl terk etti, sizi nasıl üzdü size neler yaptı. Siz ayrıldıktan sonra neler çektiniz. Kaç gece ağlayarak uyudunuz kaç gece rüyanızda o kötü rüyaları gördünüz ve sırf gördüğünüz güzel rüyalardan dolayı sürekli uyumak istediniz. İşte sırf bu yüzden eski sevgilinizi aşık edip onunla yeniden sevgili olmak ve en önemlisi onun size yaptıklarından dolayı size karşı pişmanlık duymasıdır. Aşk büyüsü ile bunların hiçbirisi hayal değil. Size aşık olması için aşk büyüsü şarttır. İsterseniz aşağıdaki büyüyü de yapabilirsiniz. Eski sevgilinizin bir fotoğrafını alın ve bu fotoğraf üzerine aşağıdaki duayı 21 defa okuyup fotoğrafı tütsüleyip 21 parçaya bölün ve her parçasını 1 gün yakın ve aşağıdaki duayı 1 defa okuyarak yakın.Eski Sevgilinizi Pişman Etme Büyüsü konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. Dua budur:Ya eyyühellezıne amenu la tübtılu sadekatiküm bil menni vel eza kellezı yünfiku malehu riaen nasi ve la yü’minü billahi vel yevmil ahır* fe meselühu ke meseli safvanin aleyhi türabün fe esabehu vabilün fe terakehu salda* la yakdirune ala şey’im mimma kesebu* vallahü la yehdil kavmel kafirın.Ve meselüllezıne yünfikune emvalehümüb tiğae merdatillahi ve tesbıtem min enfüsihim ke meseli cennetim bi rabvetin esabeha vabilün fe atet üküleha dı’feyn* fe il lem yüsıbha vabilün fe tall* vallahü bima ta’melune basıyr.E yeveddü ehadükümen tekune lehu cennetüm min nehıyliv ve a’nabin tecrı min tahtihel enharu lehu fıha min küllis semerati ve esabehül kiberu ve lehu zürriyyetün duafaü fe esabeha ı’sarun fıhi narin fahterakat* kezalike yübeyyinüllahü lekümül ayati lealleküm tetefekkerun.Ya eyyühellezıne amenu enfiku min tayyibati ma kesebtüm ve mimma ahracna leküm minel ard* ve la teyemmemül habıse minhü tünfikune ve lestüm bi ahızıhi illa en tüğmidu fıh* va’lemu ennellahe ğaniyyün hamıd.Eşşeytanü yeıdükümül fakra ve ye’müruküm bil fahşa’* vallahü yeıdüküm mağfiratem minhü ve fadla* vallahü vasiun alım.Yü’til hıkmete mey yeşa’* ve mey yü’tel hıkmete fe kad utiye hayran kesıra* ve ma yezzekkeru illa ülül elbab.Ve ma enfaktüm min nefekatin ev nezertüm min nezrin fe innellahe ya’lemüh* ve ma liz zalimıne min ensar.İn tübdüs sadekati fe niımma hı* ve in tuhfuha ve tü’tuhel fükarae fe hüve hayrul leküm* ve yükeffiru anküm min seyyiatiküm* vallahü bi ma ta’melune habır.Leyse aleyke hüdahüm ve lakinnellahe yehdı mey yeşa’* ve ma tünfiku min hayrin fe li enfüsiküm* ve ma tünfikune illebtiğae vechillah* ve ma tünfiku min hayriy yüveffe ilayküm ve entüm la tuzlemun.Lil fükaraillezıne uhsıru fı sebılillahi la yestetıy’une darben fil erdı yahsebühümül cahilü ağniyae minet teaffüf* ta’rifühüm bi sımahüm* la yes’elunen nase ilhafa* ve ma tünfiku min hayrin fe innellahe bihı alım.Ellezıne yünfikune emvalehüm bil leyli ven nehari sirrav ve alaniyeten fe lehüm ecruhüm ınde rabbihim* ve la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun.Ellezıne ye’küluner riba la yekumune illa kema yekumüllezı yetehabbetuhüş şeytanü minel mess* zalike bi ennehüm kalu innemel bey’u mislür riba* ve ehalellahül bey’a ve harramer riba* fe min caehu mevızatüm mir rabbihı fenteha fe lehu ma selef* ve emruhu ilellah* ve men ade fe ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun.Yemhakullahür riba ve yürbis sadekat* vallahü la yühıbbü külle keffarin esım.İnnellezıne amenu ve amilus salihati ve ekamüs salate ve atevüz zekate lehüm ecruhüm ınde rabbihim* ve la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun.Ya eyyühellezıne amenüttekullahe vezeru ma bekıye miner riba in künüm mü’minın.Fe il lem tef’alu fe’zenu bi harbim minallahi ve rasulih* ve in tübtüm fe leküm ruusü emvaliküm* la tazlimune ve la tuzlemun.Ve in kane zu usretin fe nezıratün ila meyserah* ve en tesaddeku hayrul leküm in küntüm ta’lemun.Vetteku yevmen türceune fıhi ilellahi sümme tüveffa küllü nefsim ma kesebet vehüm la yuzlemun.

Yorumlar (9)

sevdigini-kor-kutuk-asik-etme-buyusu

Sevdiğini Kör Kütük Aşık Etme Büyüsü

Posted on by

sevdigini-kor-kutuk-asik-etme-buyusuSevdiğini Kör Kütük Aşık Etme Büyüsü, birisini kör kütük aşık etmek için o kişiye kör kütük aşık olamamız lazım aslında zaten kör kütük aşık etmek için zaten kör kütük aşık olmuşuz demektir. anlamı ise birisini o kadar çok sevmek ki başka hiç bir şeyi gözünün görmemesi demek. Bizim öyledir biz sevince gözümüz kimseyi görmez kimseyi dinlemek istemez kimseyi beğenemeyiz. Bu nedenle de sevdiğimiz kişinin bizi sevmesini bizim onu sevdiğimiz gibi sevmesini isteriz. Bunun içinde en kolay yol aslında tek çare olan yol aşk büyüsüdür. Çünkü aşk büyüsü bizim ikna kabiliyetimizin zerinde mucizevi bir şeydir. Aşk büyüsü ile neler kimler aşık oldu yuva kurdu. Aşağıdaki duayı da aşk büyüsü yapmak için kullanabilirsiniz. 41 karabiber büyüsünü bilirsiniz. 41 karabibere okunan aşk büyüsü aşağıdaki duadır. Her birine okur tek tek ateşe atar yakarız ve her defasında da niyetimizi ederiz. Çok kuvvetli bir duadır.Sevdiğini Kör Kütük Aşık Etme Büyüsü konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. Dua budur:Men kane yürıdü sevabed dünya fe ınellahi sevabüd dünya vel ahırah ve kanellahü semıam besıyra.Ya eyyühellezıne amenu kunu kavvamıne bil kıstı şühedae lillahi ve lev ala enfüsiküm evil valideyni vel akrabın iy yekün ğaniyyen ev fekıyran fellahü evla bihima fe la tettebiul heva en ta’dilu ve in telvu ev tu’ridu fe innellahe kane bi ma ta’melune habıra.Ya eyyühellezıne amenu aminu billahi ve rasulihı vel kitabillezı nezzele ala rasulihı vel kitabillezı enzele min kabl ve me yekfür billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülihı vel yevmil ahıri fe kad dalle dalalem beıyda.İnnellezıne amenu sümme keferu sümme amenu sümme keferu sümmezdadu küfral lem yekünillahü li yağfira lehüm ve la li yehdiyehüm sebıla.Beşşiril münafikıyne bi enne lehüm azaben elıma.Ellezıne yettehızunel kafirıne evliyae min dunil mü’minın e yebteğune ındehümül ızzete fe innel ızzete lillahi cemıa.Ve kad nezzele aleyküm fil kitabi en iza semı’tüm ayatillahi yükferu biha ve yüstehzeü biha fe la tak’udu meahüm hatta yehudu fı hadısin ğayrihı inneküm izem müslühüm innellahe camiul münafikıyne vel kafirıne fı cehenneme cemıa.Ellezıne yeterabbesune biküm fe in kane leküm fethum minellahi kalu e lem neküm meaküm ve in kane lil kafirıne nasıybün kalu elem nestahviz aleyküm ve nemna’küm minel mü’minın fellahü yahkümü beyneküm yevmel kıyameh ve ley yec’alellahü lil kafirıne alel mü’minıne sebıla.İnnel münafikıyne yühadiunellahe ve hüve hadıuhüm ve iza kamu iles salati kamu küsala yüraunen nase ve la yezkürunellahe illa kalıla.Müzebzebıne beyne zalike la ila haülai ve la ila haüla’ ve mey yudlilillahü fe len tecide lehu sebıla.Ya eyyühellezıne amenu la tettehızül kafirıne evliyae min dunil mü’minın e türıdune en tec’alu lillahi aleyküm sültanem mübına.İnnel münafikıyne fid derkil esfeli minen nar ve len tecide lehüm nesıyra.İllellezıne tabu ve aslehu va’tesamu billahi va ahlesu dınehüm lillahi fe ülaike meal mü’minın ve sevfe yü’tillahül mü’minıne ecran azıyma.Ma yef’alüllahü bi azabiküm in şekartüm ve amentüm ve kanellahü şakian alıma.La yühıbbüllahül cehra bis sui minel kavli illa men zulim v kanellahü semıan alıma.İnnellezıne yekfürune billah ive rusülihı ve yürıdune ey yüferriku beynellahi ve rusülihı ve yekulune nü’minü bi ba’dıv ve nekfürü bi ba’dıv ve yürıdune ey yettehızu beyne zalike sebıla.Ülaike hümül kafirune hakka ve a’tedna lil kafirıne azabem mühiyna.Vellezıne amenu billahi ve rusülihı ve lem yüferriku beyne ehadim minhüm ülaike sevfe yü’tıhim ücurahüm ve kanellahü ğafurar rahıyam.

Yorumlar (2)

erkek-arkadasinla-arandaki-aski-alevlendirme-duasi

Erkek Arkadaşınla Arandaki Aşkı Alevlendirme Duası

Posted on by

erkek-arkadasinla-arandaki-aski-alevlendirme-duasiErkek Arkadaşınla Arandaki Aşkı Alevlendirme Duası, erkek arkadaşında bir değişiklik var. Eskiden seni daha çok önemser daha çok kıskanırdı ama artık pek te umursamıyor ve hatta o kadar belli bir şeklide aranızda soğukluk var ki onu kaybetmeniz an meselesi. İşte bu olmasın diye aşk duası etmelisiniz.Erkek Arkadaşınla Arandaki Aşkı Alevlendirme Duası konusu hakkında aklınızda merak ettiğiniz sormak istediğiniz daha bir çok soru olabilir. Tüm bu sorularınıza cevap bulmak için çekinmeden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz aşağıda verdiğimiz dua ve vefk işleminden de yararlanabilirsiniz. Yanda görmüş olduğunuz vefki vefk kurallarına uygun bir şekilde yazınız. Aşağıdaki duayı vefki yazdıktan sonra vefk üzerine 40 gün boyunca günde 1 defa okuyunuz. Dua budur: Yes’eluneke anil ehilleh* kul hiye mevakıytü lin nasi velhacc* ve leysel birru bi en te’tül büyute min zuhuriha ve lakinnel birra menitteka* ve’tül büyute min ebvabiha vettekullahe lealleküm tüflihun Ve katilu fı sebılillahillizıne yükatiluneküm ve la ta’tedu* innellahe la yühıbbül mu    tedın.Vaktüluhüm haysü sekıftümuhüm ve ahricuhüm min haysü ahracuküm vel fitnetü eşeddü minel katl* ve la tükatiluhüm ındel mescidil harami hatta yükatiluküm fıh* fe in kateluküm faktüluhüm* kezalike ceazül kafirın.Fe inintehev fe innellahe ğafurur rahıym.Ve katiluhüm hatta la tekune fitnetüv ve yekuned dınü lillah* fe inintehev fe la udvane illa alez zalimın.Eşşehrul haramü biş şehril harami vel hurumatü kısas* fe menı’teda aleyküm fa’tedu aleyhi bi misli ma’teda aleyküm vettekullahe va’lemu ennellahe mealmüttekıyn.Ve enfiku fı sebılillahi ve la tülku bi eydıküm ilet tehlüketi ve ahsinu* innellahe yühıbbül muhsinın.Ve etimmül hacce vel umrate lillah* fe in uhsırtüm femesteysera minel hedy* ve la tahliku ruuseküm hatta yebluğal hedyü mehılleh* fe men kane minküm merıdan ev bihı ezem mir ra’sihı fe fidyetüm min sıyamin ev sadekatin ev nüsük* fe iza emintüm* fe men temettea bil umrati ilel hacci fe mesteysera minel hedy* fe mel lem yecid fe sıyamü selaseti eyyamin fil hacci ve seb’atin iza raca’tüm* tilke aşeratün kamileh* zalike li mel lem yekün ehlühu hadıril mescidil haram* vettekullahe va’lemu ennellahe şedıdül ıkab.Elhaccü eşhürum ma’lumat* fe men ferada fıhinnel hacce fe la rafese ve la füsuka ve la cidale fil hacc* ve ma tef’alu min hayriy ya’lemhüllah* ve tezevvedu fe inne hayraz zadit takva vettekuni ya ülil elbab.Leyse aleyküm cünahun en tebteğu fadlem mir rabbiküm* fe iza efadtüm min arafatin fezkürullahe ındel meş’aril haram* vezküruhü kema hedaküm* ve in küntüm min kablihı le mined dallın.Sümme efıdu min haysü efadan nasü vestağfirullah* innellahe ğafurur rahıym.Fe iza kadaytüm menasikeküm fezkürullahe ke zikriküm abeküm ev eşedde zikra* fe minen nasi mey yekulü rabbena atina fid dünya ve malehu fil ahırati min halak.Ve minhüm mey yekulü rabbena atine fid dünya hasenetev ve fil ahırati hasenetev ve kına azaben nar.Ülaike lehüm nasıybüm mimma kesebu* vallahü serıul hısab.Vezkürullahe fı eyyamim ma’dudat* fe men teaccele fı yevmeyni fe la isme aleyh* ve men teahhara fe la isme aleyh* limenitteka* vettekullahe va’lemu enneküm ileyhi tuhşerun.Ve minen nasi me yu’cibüke kavlühu fil hayatid dünya ve yüşhidüllahe ala ma fı kalbih* ve hüve eleddül hısam.Ve iza tevella sea fil erdı li yüfside fıha ve yühlikel harse ven nesl* vallahü la yühıbbül fesad.Ve iza kıyle lehüttekıllahe ehazethül ızzetü bil ismi fe hasbühu cehennem* ve le bi’sel mihad.Ve minen nasi mey yeşrı nefsehübtiğae merdatillah* vallahü raufüm bil ıbad.Ya eyyühellezıne amenüdhulu fis silmi kaffeh* ve la tettebiu hutuvatüş şeytan* innehu leküm adüvvüm mübiyn.Fe in zeleltüm mim ba’di ma caetkümül beyyinatü fa’lemu ennellahe azızün hakım.Hel yenzurune illa ey ye’tiyehümüllahü fı zulelim minel ğamami vel melaiketü ve kudıyel emr* ve ilellahi türceul ümur.Sel benı israıle kem ateynahüm min ayetim beyyineh* ve mey yübeddil nı’metellahi mim ba’di ma caethü fe innellahe şedıdül ıkab.Züyyine lillezıne keferul hayatüd dünya ve yesharune minellezıne amenu* vellezınettekav fevkahüm yevmel kıyameh* vallahü yerzüku mey yeşaü bi ğayri hısab.Kanen nasü ümmetev vahıdeten fe beasellahün nebiyyıne mübeşşirıne ve münzirıne ve enzele mealhümül kitabe bil hakkı li yahküme beynen nasi fımahtelefu fıh* ve mahtelefe fıhi illellezıne utuhü mim ba’di ma caethümül beyyinatü bağyem beynehüm* fe hedellahüllezıne amenu limahtelefu fıhi minel hakkı bi iznih* vallahü yehdı mey yeşaü ila sıratım müstekıym.Em hasibtüm en tedhulül cennete ve lemma ye’tiküm meselüllezıne halev min kabliküm* messethümül be’saü ved darraü ve zülzilu hatta yekuler rasulü vellezıne amenu meahu meta nasrullah* ela inne nasrallahi karıb.Yes’eluneke maza yünfikun* kul ma enfaktüm min hayrin fe lil valideyni vel akrabıne vel yetama vel mesakıni vebnis sebıl* ve ma tef’alu min hayrin fe innellahe bihı alım.Kütibe aleykümül kıtalü ve hüve kürhül leküm* ve asa en tühıbbu şey’ev ve hüve şerrul leküm* vallahü ya’lemü ve entüm la ta’lemun.Yes’eluneke aniş şehril harami kıtalin fıh* kul kıtalün fıhi kebır* ve saddün an sebılillahi ve küfram bihı vel mescidil harami ve ıhracü ehlihı minhü ekberu ındellah* vel fitnetü ekberu minel katl* ve la yezalune yükatiluneküm hatta yerudduküm an dıniküm inisteta* ve mey yertedid minküm an dınihı fe yemüt ve hüve kafirun fe ülaike habitat a’malühüm fid dünya vel ahırah* ve ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun.

Yorumlar (5)


Advertise Here
Advertise Here

reklam

hemen-sor-copy
Büyüler