Arşiv | Aşk Duası

Sevgi artırma duası

Sevgi artırma duası

Posted on by

Herhangi bir kişinin sevgisini arttırmak için okuncak dualarda bir taneside aşağıdadır.Sevdiğiniz bir kız olsun yada yabancı biri olsun onun ilgsini çekmek ve size sevgi dolu gözler ile bakması için medyum hocalar bazı dua uygulamaları yapmaktadır.Bu dua uygulamaları ile kişi nerde olursa olsun size deli gibi bağlanır ve çok sever

Bismillahirrahmanirrahîm. innî mütevekkillin bikefhi külli şey’in müvelli ve ma ye-hutu bihi şefkatüa kalbî fi emânikee’lmah-fûzu min külli’l-hurufa kusurun ve râî ma’-karan ve Âyete’l-Kürsiyyi tehutu bî kemâ ehatat el-meiket bimedhineti Resû-lillahi sallallahu aleyhi ve selleme. Allahu innî es’elüke bihakki hazihi’l-esâi’l-ferdiyyeti ve ilahiyyeti… “er rahmânu a’le’l-arşi’s-tevâ” eğisnî min cenîi ma ehafu ve ühziru “fese-yekfîkehümullahu ve hüve’s-semi’ul-Alîm” Bu hicabı yedikez okuduktan sonra kırk yedi kez de şu mübarek âzîmeti oku:

ickiden-kurtulma-duasi

Yorumlar (6)

Sevdiğine şirin gözükme duası

Posted on by

Sevdiğiniz kişi ile aranız devamlı kötü ise sürekli olarak kavga yaşanıyor ise aşağıdaki dua okunarak sevdiğiniz kişiye sempatik ve şirin görünebilitsiniz.Ülkemizde medyum hocalar tarafından sürekli olarak okunan bu uda oldukça etkili ve kuveetlidir.

“Bismillahi’rrahmâni’rrahîm. Sübhâne fâli-ku’l-isbâh… Allahümme bi hakki ismi’l-A’-zam ve bi hakki Havva ve Âdem ve bi hakki Mûsa el-Kelim ve İsa bin Meryem aleyhis-selam ve bi hakki Muhammed sal lal lah u aleyhi ve sellem ve bi hakki esmâi’s-sema-niyyeti’l-mektûbeti alâ kalbi’şşemsi ve bi-hakki esmâi’s-semâniyyeti’l-mektûbeti ala kalbi’l-kamer, ve bi hakki’l-esmâi’l-hüsna el-mektûbeti alâ süra-diki’l-arşi ve bi hakki es-semâniyyete’l-esmâi’l me-tübeti alâ ceb-heti Cebrail Sübhâne mükevvinü’l-eşya bi kudretihi ve halıkı’l-arşi bi kudretihi, Al-lahü-mme innî es’elüke illa istehdemtüve is-tettatü ve’s-tahdertü’l-meymüne’l-mezhebi ve’l ebrak ve’dde-rhemi ve’t-tebşak ve etü-su ve’l-hâtifu ve’steta’te-hümve’stahderte-hüm bil evveline ve’l âhirine….” “İn kânet illa sayhaten vâhideten fe izâ hüm cemîun ledeyna muhdarûn. innehü min Süleymâne ve innehü bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahim. ella ta’lû aleyye va âtânî müslimin. Eynemâ tekûnû ye’ti bikûmu’llahu cernían. İnnallahe alâ külli şey’in Kadîr. ve lekad alimte’l-cennete innehüm lemuhdarûn uhdirû” Üç defa “Ya ma’şere’l-ervâhi’r-rühahiyyeti min haydü ma küntümfî sehlin fi cibalin ev fi fey-afî ve fi kifarin ev zillin ev harûrin ev fi zulmetin ev fî nûrin esteînu billâhi aleyküm ve bi’l-esmail-izâmi ve bi’l-enbiyâi’l-kirâmi felâ halâse le küm minnî’yevme fe inlem tuhdiru ve lutîu ve illa sallatta aleyküm melâiketen ğilâzen şedîden…. yü’merün “kavline kadar “ve hüm Cebraîlu ve Mîkâilu ve Urafîlu ve Azraîlu ve Derdiyaîlu ve Semkiyayîlu ve Nevaîlu ve sasayîlu ve Şastaîlu tücirrukkim ve tushibükum sahben anîfen hubencenin-en…” “Ya ma’şere’l cinni ve’l-insi in iste-ta’tüm min aktari’s-semâvâti ve’l arzi fenfüzû. Ve âtûni min külli ficcin amîk. Yevme yuhre cune mine’l-ecdasi sirâan keenne-hüm… nusubin yüfidün” Kavline kadar, “ve hameleti’l-arşu ve’l-cibâlu… fe hiye yevme izin vahiyeh. Ve’l-mekkü alâ ercâihen kelimesine kadar, “ecîbu ya ma’şere’l-erva-hi…” “ve in kânet illa sayhaten vâhideten fe iza hüm cemîun ledeyna muhdarûn” “ve hu-şire… yuzeûn” kelimesine kadar, “ve ci’na biküm lefîfa. Ve câet sekretü’l-mevt… sâikan ve şehîd” kelimesine kadar. “İnnehü min Süleymâne ve innehü bismillahi’r-Rahmâ-ni’r-Rahîm ellâ ta’lû aleye ve âtünî müslî-min. Eyne matekûnu yeti bikümillahu cemîan. İnnallahe alâ külli şey’in Kadîr. Ve kâne’l-lâhu alâ külli şey’in muktedira” “vela havle velâ kuvvete illa billahi’l Aleyyi’l-Azîm. Ve sallallahu alâ seyyidina Mu-hammed ve âlihi ve sahbihi ve sellim.

Yorumlar (4)

İki kişinin birbirini sevmesi için dua

Tags: , , , , , ,

İki kişinin birbirini sevmesi için dua

Posted on by

Birbirini seven iki kişinin barışması yada evlenmesi için çeşitli medyum hocalar tarafından yapılan uygulamlar vardır.Genellikle saç büyüsü ile yapılan bu uygulamalar ile kişi kim olursa olsun bir birlerine karşı ısıtım onların muhabbetlerini arttırabilirsiniz.

“Ebreze ma ebreze kûmin medesin. Selâ-mün kavlen min Rabin Rahîm.” Dilediğin kimseye okursun. Bunun sıhhati tecrübe edilmiştir.
“Bismillahi’rrahmani’rrahîm. Ve in yekâ-düllezî-ne keferû leyüzlikûneke bi ebsarihim lemma semi’u-zzikre ve yekûlne innehu le-mecnûn Ve mâ hüve İlla zikrun lil-âlemîn.”

Gelen Aramalar:

 • iki kişiyi birbirine sevdirme duası
 • iki kişiyi birbirine bağlamak için dua
 • iki kişinin birbirini sevmesi için dua
 • eslerin birbirini sevmesi icin dua
 • birbirini sevme duası
 • elerin birbirini sevmesi iin dua
 • kardesleri birbirine baglama duasi

Yorumlar (45)

sevdigini-geri-getirme

Eşimin sevgisini nasıl kazanabilirim

Posted on by

Eşiniz ile aranız çok kötü ise devamlı kavga ediyorsanız son zamanlarda eşiniz ailesine veya çocuklarına değilde dışarıya zaman ayırıyorsa aşağıda verdiğimiz dua devamlı okuyarak eşiniz nerde olursa olsun aklına girip onu etkileyebilirsiniz.Eşler için yapılmış çeşitli aşl vefkleri vardır ve bu vefkler oldukça etkilidir.

sevdigini-geri-getirme

Sübhânel müneffisi an külli medyûnin sübhânel müferrici an külli mahzûnin sübhâne men ceale hazâinihü beynel kâfi ven nûnü sübhâne men izâ erâde şeyen en yekûle lehü kün fe yekûnü yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric annî hemmî ve ğammî feracen âcilen bi rahmetike yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim

Gelen Aramalar:

 • eşimin sevgisini yeniden nasıl kazanabilirim

Yorumlar (6)

barisma-vefki

Tags: , , , , , ,

Sevdiğinle barışmak için dua

Posted on by

Sevgilin ile aranız kötü ise devamlı olarak aranızı bozmak isteyen kişiler var ise aşağıda verilcek olan aşk vefki,tılsımı ile erkek arkadaşınızı yada kız arkadaşınızı nerde olursa olsun kendinize bağlıycaksınız

barisma-vefki

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahümme ente Camiül mevcüdat baduha alâ ba’din ve cemiü halatüha fil ibrami vel gazab mena’tel eşyae an makasidüha bil emril kahiri ve evsalte baduha li ba’din bil rahmeti vel haz es’elüke allahümme bi müradike min men il eşyae en taktaü anni küllü katiin kataani anke ve yahcübni minke Yâ Allah Yâ Camiü es’elüke en tecmaü alâ idrakati ve zati bil selamit kudsiyyeti ve tetecella alâ rühi devamü hifzake ve vaffikni li hizmetike ve huzüri beyne yedeyke inneke entellahül Camiü li külli hayrin lâ ilâhe illâ ente

Ebu Abdullah el-Kerem-i der ki: Kim Hakim’ ismini 78 defa zikrederse Allah ona hikmeti ilham eder, ona ilimlerin deriliklerini ve manaların inceliklerini gösterir. O kimseye latif işaretleri bahşeder. Çünkü bu (hakim ismi) esmai celiledendir.

Her kim bunu Çarşamba sabahı Utarid yıldızı kendi şerefli makamında olduğu zaman yazar ve uygun bir yerde korur ve ayrıca bunu hakkıyla zikreder ve yanında bulundurursa enbiyaya mülaki olur. Seçkinlerin (asfiya) izniyle hareket eder. Ölüm ona zor gelmez. Kalbinden lisanına hikmet pınarları akar. Takvanın artması için onunla amel etmek şarttır. Ve daha bir çok fayda ve hikmetleri vardır. Yazılış şekli ise misk ve zafiran ile gülsuyundan hal edilmiş boya ile yazılır. Vefkte görüldüğü gibidir.

Gelen Aramalar:

 • sevgiliyle barisma duasi
 • sevdiğinle barışmak için dua
 • barisma duasi
 • sevgiliyle barışmak için dua
 • sevgili ile barışma duası
 • sevdiğinle barışma duası
 • sevgiliyle barışma duaları
 • sevgili ile barma duas
 • sevgiliyle barmak iin en gl dua
 • sevgiliyle barma duas

Yorumlar (35)

sevdigini-geri-getirme-vefk

Sevgilim Geri Gelsin Duası

Posted on by

Sevdiğiniz kişi ile kötü ayrıldıysanız ve devamlı kavga ediyorsanız aşağıdaki dua okuyarak nerde olursanız olun sevdiğiniz bir erkeği yada kızı kendinize bağlayabilirsiniz.

sevdigini-geri-getirme-vefk

 “Muid” ismine gelince; bunun nuru her şeyi kuşatmıştır. Her kim bunun zikrini çoğaltırsa her fasidi ıslah eder, gideni geri çevirir. Bu ism-i çelilin dört adet dörtlü vefkini dört değişik yere yazar ve sırrına inanarak burçların dönümünde (biri bitip diğeri başlarken) rüzgar değen bir yere asar veya bu ism-i celili misafirin veya uygunsuz ziraetçinin üzerine okursa Allah’ın izniyle onu geldiği yere geri döndürür.

İmamı el-Bûnî der ki: “Kim bu ismi çelilin zikrini çoğa-ltırsa unuttuğu ve kaybettiği şeylere tekrar kavuşur.” Yapılış şekli aşağıdaki görüldüğü gibidir.

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. yedullâhi fevka yedeyye ve lillâhil emru min kablü ve min ba’dü allâhümme innes semâe semâüke vel ardu arduke ves sehlü sehlüke vel berru berruke vel bahru bahruke vel ıbâdü ıbâdüke lâ ilâhe illâ ente sübhâneke eselüke allâhümme bi nûri celâlike ve azîmi sultânike en tecalel büldâne vel müdüne vel kurâ dayyikati alâ hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete allâhümmecal aleyhid dünyâ edıkı min halkıhil hâtemi alel esbeı ve nüfiha fis sûri fecema’nâhüm ceman allâhümme hayyır fülân ibni fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete kemâ hayyıral cemelü fî aklihi vet tayru fî vikrihi vel veledi alâ mehabeti ümmihi hattâ yercia ilâ beytihâ ve mekânihellezî harace ve nüfiha fis sûri fe izâhüm minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn. Kâlû yâ veylenâ men beesenâ min mer kadinâ hâzâ mâ ve ader rahmânü ve sadakal mürselûn. İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemîun ledeynâ muhdarûn.velâ tahvîhi ardun velâ tahvîhi dârun velâ mekânün hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihâ allâhümme kemâ radedte yûsüfe alâ ya’kûbe ve kemâ radedte mûsâ ilâ ümmihi allâhümme yâ câmiaş şetâti yâ câmian nâsi li yevmin lâ raybe fîhi rüd fülân ibni fülânete alâ fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihellezî haraca minhü vecma’ şemlehâ bi şemlihi inneke alâ külli şeyin kadîr.

Yorumlar (9)


Advertise Here
Advertise Here

reklam

hemen-sor-copy
Büyüler