Arşiv | Ocak, 2016

Tags: , , , , , , , ,

Erkek Arkadaşına Kendini Sevdirme Büyüsü

Posted on by

Erkek Arkadaşına Kendini Sevdirme Büyüsü, erkek arkadaşınızla olan ilişkinizin size paranoyalardan uzak bir şekilde huzur vermesi için erkek arkadaşınızın sizi sevdiğinden emin olmak istiyorsanız, sizi asla aldatmayacağından emin olmak istiyorsanız ve erkek arkadaşınızın sizden asla ve asla ayrılmayacağından emin olmak istiyorsanız yapmanız gereken şey aşk büyüsü yada papaz büyüsüdür. Aşk büyüsü ve papaz büyüsü ile erkek arkadaşınız size aşık bir şekilde sizi asla üzmeden size değer vererek yaşar. Erkek Arkadaşına Kendini Sevdirme Büyüsü konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Aşağıda verdiğimiz duayıda okuyabilirsiniz. Aşağıdaki duayı niyet ederek abdestli bir şekilde muhabbete uygun bir saatte isimlerinizin adedi kadar okuyunuz. Dua budur: Ve in azemüt talaka fe innellahe semıun aliym.Vel mütallekatü yeterabbasne bi enfüsihinne selasete kuru’* ve la yehıllü lehünne ey yektmne ma halekallahü fı erhamihinne in künne yü’minne billahi vel yevmil ahır* ve büuletühünne ehakku bi raddihinne fı zalike in eradu ıslaha* ve lehünne mislüllezı aleyhinne bil ma rufi ve lir ricali aleyhinne deraceh* vallahü azızün hakım.Ettalaku merratani fe imsaküm bi ma’rufin ev tesrıhum bi ıhsarı* ve la yehıllü leküm en te’huzu mimma ateytümuhünne şey’en illa ey yehafa ella yükıyma hududellah* fe in hıftüm ella yükıyma hududellahi fe la cünaha aleyhime fımeftedet bih* tilke hududüllahi fe la ta teduha* ve mey yeteadde hududellahi fe ülaike hümüz zalimun.Fe in tallekaha fe la tehıllü lehu mim ba’dü hatta tenkıha zevcen ğayrah* fe in tallekaha fe la cünaha aleyhima ey yeteracea in zanna ey yükıyma hududellah* ve tilke hududüllahi yübeyyinüha li kavmiy ya’lemun.Ve iza tallaktümün nisae fe belağne ecelehünne fe emsikuhünne bi ma’rufin ev serrihuhünne bi ma’rufiv ve la tümsikuhünne dıraran li ta’tedu* ve mey yef’al zalike fe kad zaleme nefseh* ve la tettehızu ayatillahi hüzüvev vezküru nı’metellahi aleyküm ve ma enzele aleyküm minel kitabi vel hıkmeti yeızuküm bih* vettekullahe va’lemu ennellahe bi külli şey’in alıym.Ve iza tallaktümün nisae fe belağne ecelehünne fe la ta’duluhünne ey yenkıhne ezvacehünne iza teradav beynehüm bil ma’ruf* zalike yuazu bihı men kane minküm yü’minü billahi vel yevmil ahır* zaliküm ezka leküm ve ather* vallahü ya’lemü ve entüm la ta’lemun.Vel validatü yürdı’ne evladehünne havleyni kamileyni li men erade ey yütimmer radaah* ve alel mevludi lehu rizkuhünne ve kisvetühünne bil ma’ruf* la tükellefü nefsün illa vüs’aha* la tüdarra validetüm bi velediha ve la mevludül lehu bi veledihı ve alel varisi mislü zalik* fe in erada fisalen an teradım minhüma ve teşavürin fe la cünaha aleyhima * ve in eradtüm en testerdıu evladeküm fe la cünaha aleyküm iza sellemtüm ma ateytüm bih ma’ruf* vettekullahe va’lemu ennellahe bi ma ta’melune basıyr.Vellezıne yüteveffevne minküm ve yezerune ezvacey yeterabbasne bi enfüsihinne erbeate eşhüriv ve aşra* fe iza belağne ecelehünne fe la cünaha aleyküm fıma fealne fı enfüsihınne bil ma’ruf* vallahü bi ma ta’melune habır.

Yorumlar (39)

İbranice Aşık Eden Dua

Posted on by

İbranice Aşık Eden Dua, ibraniler büyü ve metafizik konusunda oldukça başarılıdırlar ve bu ibranice dua ve büyüler sizin için çok etkili bir şifadır. Aşk acısı çeken kişi için nimettir. İbranice Aşık Eden Dua için daha fazla bilgi almak istiyorsanız iletişim sayfamızı ziyaret ederek bizimle iletişime geçebilirsiniz. İsterseniz aşağıda verdiğimi duayı da okuyabilirsiniz. Dua budur:Ve kalu len temessenen naru illa eyyamem ma’dudeh* kul ettehaztüm ındellahi ahden fe ley yuhlifellahü ahdehu em tekulune alellahi ma la ta’lemun.Bela men kesebe seyyietev ve ehatat bihı hatıy’etühu fe ulaike ashabün nar* hüm fıha halidun.Vellezıne amenu ve amilus salihati ülaike ashabül cenneh* hüm fıha halidun.Ve iz ehazna mısaka benı israıle la ta’büdune illellahe ve bil valideyni ıhsanev ve izl kurba vel yetam vel mesakıni ve kulu lin nasi husnev ve ekıymus salate ve atüz zekah* sümme tevelleytüm ila kalılem minküm ve entüm mu’ridun.Ve iz ehazna mısakaküm la tesfikune dimaeküm ve la tuhricune enfüseküm min diyariküm sümme akrartüm ve entüm teşhedun.Sümme entüm haülai taktülune enfüseküm ve tuhricune ferıkam minküm min diyarihim tezaherune aleyhim bil ismi vel udvan* ve iy ye’tuküm üsara tüfaduhüm ve hüve muharramün aleyküm ıhracühüm* e fe tü’minune bi ba dıl kitabi ve tekfürune bi ba’d* fe ma cezaü mey yef’alü zalike minküm illa hızyün fil hayatid dünya* ve yevmel kıyam.Ülaikellezıneşteravül hayated dünya bil ahırati fe la yuhaffefü anhümül azabü ve la hüm yünsarun.Ve le kad ateyna musel kitabe ve kaffeyna mim ba’dihı bir rusüli ve ateyna ıysebne meryemel beyyinati ve eyyednahü bi ruhıl kudüs* e fe küllema caeküm rasulüm bima la tehva enfüsükümüstekbartüm* fe ferıkan kezzebtüm ve ferıkan taktülun.Ve kalu kulubüna ğulf* bel leanehümüllahü bi küfrihim fe kalılem ma yü’minun.Ve lemma caehüm kitabüm min ındillahi müsaddikul lima mealhüm ve kanu min kablü yesteftihune alellezıne keferu* fe lemma caehüm ma arafu keferu bihı fe la’netüllahi alel kafirın.Bi’semeşterav bihı enfüsehüm ey yekfüru bi ma enzelellahü bağyen ey yünezzilellahü min fadlihı ala mey yeşaü min ıbadih* fe bau bi ğadabin ala ğadab* ve lil kafirıne azabüm mühın.Ve iza kıyle lehüm aminu bi ma enzelellahü kalu nü’minü bima ünzile aleyna ve yekfürune bi ma veraehu ve hüvel hakku müsaddikal lima meahüm* kul fe lime taktülune embiyaellahi min kablü in küntüm mü’minın.Ve le kad caeküm musa bil beyyinati sümmettehaztümül ıcle mim ba’dihı ve entüm zalimun.

Gelen Aramalar:

  • ibranice aşk duası
  • kadını celb eden aşık eden dualar

Yorumlar (8)

Terkeden Eski Sevgiliyi Geri Alma Büyüsü

Posted on by

Terkeden Eski Sevgiliyi Geri Alma Büyüsü, terkedildiyseniz ve sevdiğiniz kişinin eşinizin kocanızın karınızın erkek yada kız arkadaşınızın geri dönmesini istiyorsanız şak büyüsü yaptırmalısınız. Terkeden sevgiliyi geri alma büyüsü konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. Dilerseniz aşağıdaki duayıda okuyabilirsiniz. Dua budur: Ve ma kane li mü’minin ey yaktüle mü’minen illa hataa ve men katele mü’mine hataen fe tahrıru rakabetim mü’minetiv ve diyetüm müsellemetün ila ehlihı illa ey yessaddeku fe in kane min kavmin adüvvil leküm ve hüve mü’minün fe tahrıru rakabetim mü’mineh ve in kane mni kavmim beyneküm ve beynehüm mısakun fediyetüm müsellemetün ila ehlihı ve tahrıru rakabetim mü’mineh fe mel lem yecid fe sıyamü şehrayni mütetabiayni tevbetem minellah ve kanellahü alımen hakıma.Ve mey yaktül mü’minem müteammiden fe cezaühu cehnnemü haliden fıha ve ğadıbellahü aleyhi ve leanehu ve eadde lehu azaben azıyma.Ya eyyühellezıne amenu iza darabtüm fı sebılillahi fe tebeyyenu ve la tekulu li men elka ileykümüs selame leste mü’mina tebteğune aradal hayatid dünya fe ındellahi meğanimü kesırah kezalike küntüm min kablü fe mennellahü aleyküm fe tebeyyenu innellahe kane bi ma ta’melune habıra.La yestevil kaıdune minel mü’minıne ğayru ülid darari vel mücahidune fı sebılillahi bi emvalihim ve enfüsihim feddalellahül mücahidıne bi emvalihim ve enfüsihim alel kaıdıne deraceh ve küllev veadellahül husna ve feddalellahül mücahidıne alel kaıdıne ecran azıyma.Deracatim minhü ve mağfiratev ve rahmehv ve kanellahü ğafurar rahıyma.İnnellezıne teveffahümül melaiketü zalimı enfüsihim kalu fıme küntüm kalu künna müstad’afıne fil ard kalu e lem tekün erdullahi vasiaten fe tühaciru fıha fe ülaike me’vahüm cehennem ve saet mesıyra.

Yorumlar (2)

Erkek Arkadaşının Senden Kopamaması İçin Dua

Posted on by

Erkek Arkadaşının Senden Kopamaması İçin Dua, erkek arkadaşınızla olan ilişkinizin sonsuza kadar sürmesini ve araya asla ayrılık girmemesini istiyorsanız aşk büyüsü yada papaz büyüsü yaptırabilirsiniz. Erkek Arkadaşının Senden Kopamaması İçin Dua konusu hakkında çok daha fazla bilgiye ulaşmak için çekinmeden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Aşağıda verdiğimiz duayı okuyarak ta beklediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz. Dua budur: Ve leküm fil kısası hayatüy ya ülil elbabi lealleküm tettekun Kütibe aleyküm iza hadara ehadekümül mevtü in terake hayra* elvasıyyetü lil valideyni vel akrabıne bil ma’ruf* hakkan alel müttekıyn.Fe mem beddelehu ba’de ma semiahu fe innema ismühu alellezıne yübeddiluneh* innellahe semıun aliym.Fe men hafe mim musın cenefen ev ismen fe asleha beynehüm fe la isme aleyh* innellahe ğafurur rahıym.Ya eyyühellezıne amenu kütibe aleykümüs sıyamü kema kütibe alellezıne min kabliküm lealleküm tettekun.Eyyamem ma’dudat* fe men kane minküm merıdan ev ala seferin fe ıddetüm min eyyamin uhar* ve alellezıne yütıykunehu fidyetün taamü miskın* fe men tetavvea hayran fe hüve hayrul leh* ve en tesumu hayrul leküm in küntüm ta’lemun…Şehru ramedanellezı ünzile fıhil kur’anü hüdel lin nasi ve beyyinatim minel hüda vel fürkan* fe men şehide minkümüş şehra felyesumh* ve em kane merıdan ev ala seferin fe ıddetüm min eyyamin uhar* yürıdüllahü biküml yüsra ve la yürıdu bi külüm usr* ve li tükmilül ıddete ve li tükebbirullahe ala ma hedaküm ve lealleküm eşkürun.Ve iza seeleke ıbadı annı fe innı karıb* ücıbü da’veted daı iza deani felyestecıbu lı vel yü’minu bı leallehüm yarşüdun.Ühılle leküm leyletes sıyamir rafesü ila nisaiküm* hünne libasül leküm ve entüm libasül lehünn* alimellahü enneküm küntüm tahtaune enfüseküm fe tabe aleyküm ve afa anküm* fel anebaşiruhünne vevteğu ma ketebellahü leküm* ve külu veşrabu hatta yetebeyyene lekümül hüytul ebyadu minel haytıl esvedi minel fecri sümme etimmüs sıyame ilel leyl* ve la tübaşiruhünne ve entüm akifune fil mesacid* tilke hududüllahi fe la takrabuha* kezalike yübeyyinüllahü ayatihı lin nasi leallehüm yettekun.Ve la te’külu emvaleküm beyneküm bil batıli ve tüdlu biha ilel hukkami li te’külu ferıkam min emvalin nasi bil ismi ve entüm ta’lemun.Yes’eluneke anil ehilleh* kul hiye mevakıytü lin nasi velhacc* ve leysel birru bi en te’tül büyute min zuhuriha ve lakinnel birra menitteka* ve’tül büyute min ebvabiha vettekullahe lealleküm tüflihun Ve katilu fı sebılillahillizıne yükatiluneküm ve la ta’tedu* innellahe la yühıbbül mu tedın.

Gelen Aramalar:

  • benden kopamasın duası

Yorumlar (5)

Erkek Arkadaşının Sözünden Çıkmaması İçin Dua

Posted on by

Erkek Arkadaşının Sözünden Çıkmaması İçin Dua, erkek arkadaşınız eğer çok asabi ve çapkınsa, sizi dinlemeyip kafasına göre yaşamaya devam ediyorsa ona sözünüzü dinletmek için aşk büyüsü yada papaz büyüsü yaptırabilirsiniz. Erkek Arkadaşının Sözünden Çıkmaması İçin Dua konusu hakkında çok daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. İsterseniz aşağıda verdiğimiz duayı da okuyabilirsiniz. Dua budur: Nisaüküm harsül lemü fe’tu harseküm enna şi’tüm ve kaddimu li

enfüsiküm* vettekullahe va’lemu enneküm mülakuh* ve beşşiril mü’minın.Ve la

tec’alüllahe urdatel li eymaniküm en teberru ve tetteku ve tuslihu beynen

nas* vallahü semıun alım.La yüahızükümüllahü bil lağvi fı eymaniküm ve

lakiy yüahızüküm bi ma kesebet kulubüküm* vallahu ğafurun halım.Lillezıne

yü’lune min nisaihim terabbüsu erbeati eşhur* fe in fau fe innellahe

ğafurur rahıym.Ve in azemüt talaka fe innellahe semıun aliym.Vel

mütallekatü yeterabbasne bi enfüsihinne selasete kuru’* ve la yehıllü

lehünne ey yektmne ma halekallahü fı erhamihinne in künne yü’minne billahi

vel yevmil ahır* ve büuletühünne ehakku bi raddihinne fı zalike in eradu

ıslaha* ve lehünne mislüllezı aleyhinne bil ma rufi ve lir ricali

aleyhinne deraceh* vallahü azızün hakım.Ettalaku merratani fe imsaküm bi

ma’rufin ev tesrıhum bi ıhsarı* ve la yehıllü leküm en te’huzu mimma

ateytümuhünne şey’en illa ey yehafa ella yükıyma hududellah* fe in hıftüm

ella yükıyma hududellahi fe la cünaha aleyhime fımeftedet bih* tilke

hududüllahi fe la ta teduha* ve mey yeteadde hududellahi fe ülaike hümüz

zalimun.Fe in tallekaha fe la tehıllü lehu mim ba’dü hatta tenkıha zevcen

ğayrah* fe in tallekaha fe la cünaha aleyhima ey yeteracea in zanna ey

yükıyma hududellah* ve tilke hududüllahi yübeyyinüha li kavmiy ya’lemun.Ve

iza tallaktümün nisae fe belağne ecelehünne fe emsikuhünne bi ma’rufin ev

serrihuhünne bi ma’rufiv ve la tümsikuhünne dıraran li ta’tedu* ve mey

yef’al zalike fe kad zaleme nefseh* ve la tettehızu ayatillahi hüzüvev

vezküru nı’metellahi aleyküm ve ma enzele aleyküm minel kitabi vel hıkmeti

yeızuküm bih* vettekullahe va’lemu ennellahe bi külli şey’in alıym.Ve iza

tallaktümün nisae fe belağne ecelehünne fe la ta’duluhünne ey yenkıhne

ezvacehünne iza teradav beynehüm bil ma’ruf* zalike yuazu bihı men kane

minküm yü’minü billahi vel yevmil ahır* zaliküm ezka leküm ve ather*

vallahü ya’lemü ve entüm la ta’lemun.

Yorumlar (8)

Sevdiğin Kişiyle Her Zaman Beraber Olmak İçin Dua

Posted on by

Sevdiğin Kişiyle Her Zaman Beraber Olmak İçin Dua, sevdiğiniz bir kişi varsa ve o kişiden bir an bile ayrı kalmak istemiyorsanız, özlüyor ve merak ediyorsanız onu sürekli olarak yanınızda tutmak için aşk büyüsü yaptırabilirsiniz. Sevdiğin Kişiyle Her Zaman Beraber Olmak İçin Dua konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için çekinmeden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz aşağıda vermiş olduğumuz duayı da okuyabilirsiniz. Dua budur:Yes’eluneke aniş şehril harami kıtalin fıh* kul kıtalün fıhi kebır* ve saddün an sebılillahi ve küfram bihı vel mescidil harami ve ıhracü ehlihı minhü ekberu ındellah* vel fitnetü ekberu minel katl* ve la yezalune yükatiluneküm hatta yerudduküm an dıniküm inisteta* ve mey yertedid minküm an dınihı fe yemüt ve hüve kafirun fe ülaike habitat a’malühüm fid dünya vel ahırah* ve ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun.İnnellezıne amenu vellezıne haceru ve cahedu fı sebılillahi ülaike yercune rahmetellah* vallahü ğafurur rahıym.Yes’eluneke anil hamri vel meysir* kul fıhima imün kebıruv ve menafiu lin nasi ve ismühüma ekberu min nef’ıhima* ve yes’eluneke maza yünfikun* kulil afv kezalike yübeyyinüllahü lekümül ayati lealleküm tetefekkerun.Fid dünya vel ahırah* ve yes’eluneke anil yetama* kul ıslahul lehüm hayr* ve in tühalituhüm fe ıhvanüküm* vallahü ya’lemül müfside minel muslıh* ve lev şaellahü le a’neteküm* innellahe azızün hakım.Ve la tenkihul müşrikati hatta yü’minn* ve le emetüm mü’minetüm hayrum mim müşriketiv ve lev a’cebetküm* ve la tünkihul müşrikıne hatta yü’minu* ve le abdüm mü’minün hayrum mim müşrikiv ve lev a’cebeküm* ülaike yed’une ilen nar* vallahü yed’u ilel cenneti vel mağfirati bi iznih* ve yübeyyinü ayatihı lin nasi leallehüm yetezekkerun.Ve yes’eluneke anil mehıyd* kul hüve ezen fa’tezilün nisae fil mehıydı ve la takrabuhünne hatta yathurn* fe iza tetahherne fe’tuhünne min haysü emerakümllah* innellahe yühıbbüt tevvabıne ve yühıbbül mütetahhirın.Nisaüküm harsül lemü fe’tu harseküm enna şi’tüm ve kaddimu li enfüsiküm* vettekullahe va’lemu enneküm mülakuh* ve beşşiril mü’minın.Ve la tec’alüllahe urdatel li eymaniküm en teberru ve tetteku ve tuslihu beynen nas* vallahü semıun alım.La yüahızükümüllahü bil lağvi fı eymaniküm ve lakiy yüahızüküm bi ma kesebet kulubüküm* vallahu ğafurun halım.Lillezıne yü’lune min nisaihim terabbüsu erbeati eşhur* fe in fau fe innellahe ğafurur rahıym.Ve in azemüt talaka fe innellahe semıun aliym.

Yorumlar (5)

Eski Sevgiliyi Pişman Edip Geri Döndürme Büyüsü

Posted on by

Eski Sevgiliyi Pişman Edip Geri Döndürme Büyüsü, eski sevgilini geri gelmesi ama sizi üzdüğü için sizden ayrıldığı için pişman olarak gelmesini istiyorsanız, eskisinden çok daha iyi bir ilişki için çok daha iyi bir aşk için aşk büyüsü yaptırabilirsiniz. dilerseniz aşağıdaki duayıda okuyabilirsiniz. Eski sevgiliyi pişman edip geri döndürme büyüsü konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. dua budur: Ve la tenkihu ma nekeha abaüküm minen nisai illa ma kad selefv innehu kane fahışetev ve makta ve sae sebıla.Hurrimet aleyküm ümmehatüküm ve benatüküm ve ehavatüküm ve ammatüküm ve halatüküm ve benatül ehı ve benatül uhti ve ümmehatükümüllatı erda’neküm ve ehavatüküm miner radaati ve ümmehatü nisaiküm ve rabaibükümüllatı fı hucuriküm min nisaikümüllatı dehatüm bihınne fe il lem tekunu dehaltüm bihinne fe la cünaha aleyküm ve halailü ebnaikümül lezıne min aslabiküm ve ne tecmeu beynel uhteyni illa ma kad selef innellahe kane ğafurar rahıyma.Vel muhsanatü minen nisai illa ma meleket eymanüküm kitabellahi aleyküm ve ühılle leküm ma verae zaliküm en tebteğu bi emvaliküm muhsıniyne ğayra müsafihıyn femestemta’tüm bihı minhünne fe atuhünne ücurahünne ferıdah ve la cünaha aleyküm fıma teradaytüm bihı mim ba’dil ferıdah innellahe kane alımen hakıma.Ve mel lem yestetı’ minküm tavlen ey yenkihal muhsanatil mü’minati fe mim ma meleket eymaüküm min feteyatikümül mü’minat vellahü a’lemü bi ımaniküm ba’duküm mim ba’d fenkihuhünne bi izni ehlihinne ve atuhünne ücurahünne bil ma’rufi muhsanatin ğayra müsafihativ ve la müttehızati ahdan fe iza uhsınne fe in eteyne bi fahışetin fe aleyhinne nısfü ma alel muhsanati minel azab zalike li men haşiyel anete minküm ve en tasbiru harul leküm vellahü ğafurur rahıym.Yürıdüllahü li yübeyyine leküm ve yehdiyeküm sünenellezıne min kabliküm ve yetube aleyküm vellahü alımün hakım.

Yorumlar (7)

Sevgilimin Gözleri Sadece Beni Görsün Büyüsü

Posted on by

Sevgilimin Gözleri Sadece Beni Görsün Büyüsü, sevgiliniz kızda olsa erkekte olsa kendisine caip gelen kendisi ile aynı beğenilere sahip bir başka kişiyi çok rahatlıkla beğenebilir. Kimin nasıl bir tehlike olacağı bilinmez. Buna engel olmak sevgiliniz için tek olmak istiyorsanız aşk büyüsü yada papaz büyüsü yaptırabilirsiniz. Sevgilimin Gözleri Sadece Beni Görsün Büyüsü konusu hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. İsterseniz aşağıda verdiğimiz duayı da okuyabilirsiniz. Dua budur: Ve le neblüvenneküm bi

şey’im minel havfi vel cuı ve naksım minel emvali vel enfüsi ves

semerat* ve beşşiris sabirın.Ellezıne iza esabethüm müsıybetün kalu

inna lillahi ve inna ileyhi raciun.Ülaike alayhim salevatüm mir

rabbihim ve rahmetüv ve ülaike hümül mühtedun.İnnes safa vel

mervete min şeairillah* fe min haccel beyte evı’temera fe la cünaha

aleyhi ey yettavvefe bihima* ve men tetavvea hayran fe innellahe

şakirun alıym.İnnellezıne yektümune ma enzelna minel beyyinati vel

hüda mim ba’di ma beyyennahü lin nasi fil kitabi ülaike

yel’anühümullahü ve yel’anühümül laınun.İllellezıne tabu ve aslehu

ve beyyenu fe ülaike etubü aleyhim* ve enet tevvabür

rahıym.İnnellezıne keferu ve matu ve hüm küffarun ülaike aleyhim

la’netüllahi vel melaiketi ven nasi ecmeıyn.Halidıne fıha* la

yühaffefü anhümül azabü ve la hüm yünzarun.Ve ilahüküm ilahüv

vahıd* la ilahe illa hüver rahmanür rahıym.İnne fı halkıs semavati

vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilletı tecrı fil bahri

bima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines semai mim main fe ahya

bihil erda ba’de mevtiha ve besse fıha min külli dabbetiv ve

tasrıfir riyahı ves sehabil müsahhari beynes semai vel erdı le

ayatil li kavmiy ya’kılun.Ve minen nasi mey yettehızü min dunillahi

endadey yühıbbunehüm ke hubbillah* vellezıne amenu eşeddü hubbel

lillah* velev yerallezıne zalemu iz yeravnel azabe ennel kuvvete

lillahi cemıav ve ennellahe şedıdül azab.İz teberraellezınet tübiu

minellezınettebeu ve raevül azabe ve tekattaat bihimül esbab.Ve

kalellezınet tebeu lev enne lena kerraten fe neteberrae minhüm kema

teberrau minna* kezalike yürıhimüllahü a’malehüm haseratin aleyhim*

ve ma hüm bi haricıne minen nar.Ya eyyühen nasü külu mimma fil erdı

halalen tayyibev ve la tettebiu hutuvatiş şeytan* innehu leküm

adüvvüm mübın.İnnema ye’müruküm bis sui vel fahşai ve en tekulu

alellahi ma la ta’lemun.Ve iza kıyle lehümüt tebiu ma enzellellahü

kalu bel nettebiu ma elfeyna aleyhi abaena* e ve lev kane abaühüm

la ya’kılune şey’ev ve la yehtedun.Ve meselüllezıne keferu ke

meselillezı yen’ıku bi ma la yesmeu illa düaev ve nidaa* summüm

bükmün umyün fe hüm la ya’kılun.Ya eyyühellezıne amenu külu min

tayyibati ma razaknaküm veşküru lillahi in küntüm iyyahü

ta’büdun.İnnema harrame aleykümül meytete ved deme ve lahmel

hınzıri ve ma ühille bihı li ğayrillah* fe menidturra ğayra bağıv

ve la adin fe la isme aleyh* innellahe ğafurur rahıym.İnnellezıne

yektümune ma enzelellahü minel kitabi ve yeşterune bihı semenen

kalılen ülaike ma ye’külune fı bütunihim illen nara ve la

yükellimühümüllahü yevmel kıyameti ve la yüzekkıhim* ve lehüm

azabün eliym.Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda vel azabe.bil

mağfirah* fe ma asberahüm alen nar.

Yorumlar (5)

Her Derde İyi Gelen Dualar

Posted on by

Her Derde İyi Gelen Dualar, eğer bir yada birden çok derdiniz varsa ve bu dertlerinize derman olacak duaları arıyorsanız emin olun sizin için çok şifalı olacak dualar mevcut. Her Derde İyi Gelen Dualar konusu hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz aşağıda verdiğimiz duayı okuyarakta kendi derdinize çare bulabilirsiniz. Dua budur: Ve iza huyyıtüm bi tehıyyetin fe hayyu bi ahsene minha ev rudduha innellahe kane ala külli şey’in hasıba.Allahü la ilahe illa hu le yecmeanneküm ila yevmil kıyameti la raybe fıh ve men asdeku minellahi hadısa.Fe ma leküm fil münafikıyne fieteyni vallahü erkesehüm bi ma kesebu e türıdune en tehdu men edallellah ve mey yudlilillahü fe len tecide lehu sebıla.Veddu lev tekfürune kema keferu fe tekunune sevaen fe la tettehızu minhüm evliyae hatta yühaciru fı sebılillah fe in tevellev fe huzuhüm vaktüluhüm haysü vecedtümuhüm ve la tettehızu minhüm veliyyev ve la nesıyra.İlillezıne yesılune ila kavmim beyneküm ve beynehüm mısakun ev cauküm hasırat suduruhüm ey yükatiluküm ev yükatilu kavmehüm ve lev şaellahü le selletahüm aleyküm fe le kateluküm fe inı’tezeluküm fe lem yükatiluküm ve elkav ileykümüs selem fe ma cealelahü leküm aleyhim sebıla.Setecidune aharıne yürıdune ey ye’menuküm ev ye’menu kavmehüm küllema ruddu ilel fitneti ürkisu fıha fe il lem ya’teziluküm ve yulku ileykümüs selem ve yeküffu eydiyehüm fe huzuhüm vaktüluhüm haysü sekftümuhüm ve ülaiküm cealna leküm aleyhim sültanem mübına.Ve ma kane li mü’minin ey yaktüle mü’minen illa hataa ve men katele mü’mine hataen fe tahrıru rakabetim mü’minetiv ve diyetüm müsellemetün ila ehlihı illa ey yessaddeku fe in kane min kavmin adüvvil leküm ve hüve mü’minün fe tahrıru rakabetim mü’mineh ve in kane mni kavmim beyneküm ve beynehüm mısakun fediyetüm müsellemetün ila ehlihı ve tahrıru rakabetim mü’mineh fe mel lem yecid fe sıyamü şehrayni mütetabiayni tevbetem minellah ve kanellahü alımen hakıma.Ve mey yaktül mü’minem müteammiden fe cezaühu cehnnemü haliden fıha ve ğadıbellahü aleyhi ve leanehu ve eadde lehu azaben azıyma.Ya eyyühellezıne amenu iza darabtüm fı sebılillahi fe tebeyyenu ve la tekulu li men elka ileykümüs selame leste mü’mina tebteğune aradal hayatid dünya fe ındellahi meğanimü kesırah kezalike küntüm min kablü fe mennellahü aleyküm fe tebeyyenu innellahe kane bi ma ta’melune habıra.

Yorumlar (0)

Aşk Yaşamak İçin Şifalı Dualar

Posted on by

Aşk Yaşamak İçin Şifalı Dualar, sevdiğiniz kişi ile kurduğunuz tek hayal aşk ise ve o size bu aşkı çok gördüyse ona aşık etme büyüsü yada papaz büyüsü yaptırabilirsiniz. Aşk Yaşamak İçin Şifalı Dualar konusu hakkında daha detaylı bilgi alamk ve aklınıza takılan her soruya yanıt bulmak için çekinmeden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz aşağıda verdiğimiz duayı da okuyabilirsiniz. Dua budur: İllellezıne tabu ve aslehu va’tesamu billahi va ahlesu dınehüm lillahi fe ülaike meal mü’minın ve sevfe yü’tillahül mü’minıne ecran azıyma.Ma yef’alüllahü bi azabiküm in şekartüm ve amentüm ve kanellahü şakian alıma.La yühıbbüllahül cehra bis sui minel kavli illa men zulim v kanellahü semıan alıma.İnnellezıne yekfürune billah ive rusülihı ve yürıdune ey yüferriku beynellahi ve rusülihı ve yekulune nü’minü bi ba’dıv ve nekfürü bi ba’dıv ve yürıdune ey yettehızu beyne zalike sebıla.Ülaike hümül kafirune hakka ve a’tedna lil kafirıne azabem mühiyna.Vellezıne amenu billahi ve rusülihı ve lem yüferriku beyne ehadim minhüm ülaike sevfe yü’tıhim ücurahüm ve kanellahü ğafurar rahıyam.

Yorumlar (1)


Advertise Here
Advertise Here

reklam

hemen-sor-copy
Büyüler