Arşiv | Şubat, 2014

İçkiyi bırakmak için dua

İçkiyi bırakmak için dua

Posted on by

Medyum hocaların içkiyi bırakmak için vefk üzerine yazdığı dualardan biri aşadaki dualardan bir tanesidir.Dua doğru okunduğu zaman ve vefk tılsımı kişi için hazırlandığından kişi içkiden sanki zehir içer gibi bir tad alıcak ve tiksinicektir.

“Kâle ifrîtün mine’l-cinni ene âtîke bihi kale en tekûme min mekamike ve innî aleyhi le-kaviyyün emîn. Ve kâle’llezi indehü ilmün mine’l-kitabi ene âtîke bihi kable en yertedde ileyke tarfuke. Felemmâ reâhu müstekirran indehu kâle haza min fazli rabbî li-yeblüveni eeşkürü em-ekfür. ve men şekere fe-innema yeşkürü linefsihi vemen kefere fe-inne Rab-bi Ğaniyyün Kerîm.” Kağıdı sandal, mavi mukle ve kayın (veya hint gülü) bitkileri ile tütsülersen muradın hemen oluverir.

baristirma-buyusu-847x1024

 

Gelen Aramalar:

 • i?kiyi b?rakma duas?

Yorumlar (10)

para alma büyüsü

Posted on by

Bol bol “Ya Bais” esmasını okursanız, hiç kimsede bir kuruş alacağınız kalmazmış, en doğrusunu tabii ki Allah bilir. selametle. inşallah en kısa sürede paranızı geri alırsınız.

“Bismillahi’rrahmani’rrahîm.Tebâreke’llezî bi-yedihi’l-mülkü” ayeti sonuna kadar. “Te-bâreke’llahu Rabbe’l-alemîn.Tebâreke’llahu ahsenü’l-halikîn. Te-bâreke’llezî nezzele’l-furkane…” ayetini, “Tebâre-ke’llezî in şae ceale leke hayran min zâlike…” ayetini “Ta-bâreke’llezi ceale fissemâi bürücen…” ayetini “Tebâreke’smü Rabbike zü’l-Celâli ve’l-ikrâm. Kâle Rabbiğfirlî veheblî mülken la yenbeğî… mâ lehü min nefâd” kavline kadar. “Mâ indeküm yenfedü vemâ indellâhi bâkin. Vemâ enfaktüm min şey’in fehüve yuhlifuh ve hüve Hayu’r-razikîn. Mesel-ü’llezîne yünfikûne emuâlehüm fî sebîli’l-lahe kemeseli habetin enbetet seba senâ-bile fî külli sünbületin mietü habbeh. Vallâ-hu yuda’fu limen yeşâu vallâhu Vâsi’un Alîm. Vemâ tünfika min hayrin yüveffe iley-küm ve entüm lâ tazlemûn.” Sonra Fatiha (el-hamdü lillahi Rabbi’l-Âlemîn), İhlas (Kul hüve…) ve Muavezeteyn (Kul euzu bi rab-bi’l-felak ve Kul eûzü bi-Rabbi’n-nâs…) sûrelerini ayrıca yüksek sesle ve besmeleden önce yirmi defa “velâ havle velâ kuvvete illâ billahi’l-Aliyyi’l-Azîm. Ve sallal-lahû alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellim”i oku.

Yorumlar (9)

Kaynanayı uzaklaştırma duası

Tags: , , , , ,

Kaynanayı uzaklaştırma duası

Posted on by

Kocanızı annesinden uzaklaştırarak sevdiğiniz kişiye yada ailesine ve çocuklarına bağlamak için ülkemizde bazı yeteknili medyum hocalar bir kaç farklı dua ve vefk uygulaması yapmaktadır.Bu uygulamalar ile kocanız size daha düşkün ve bağlı olcaktır.

besmele ile baslayip:fe ente recai ya ilahi ya seyyidi fe fülle lemimel ceysi in rame bi adet (Yüzüne 10 defa oku üfle) 20 ye yakin dirdirci kaynana üzerinde denenmistir

“Bismillahi’r Rahmani’r Rahîm. Allahümme innhi eselüke bi hakki hazihi’l-esmail-mühzüneti meknuneti en tecale liye keza ve keza feyekunü bi kudretillahi Teâlâ…”

Gelen Aramalar:

 • kaynanayı evden uzaklaştırma duası
 • erkeği ailesinden uzaklaştırma yolları
 • kaynana uzaklaştırma duası
 • kocayi ailesinden sogutma yollari
 • kaynanayi uzaklastirmak icin dua
 • kaynanayı uzaklaştırma duası
 • kocami ailesinden sogutma duasi
 • kocayi ailesinden sogutma duasi
 • kocamı ailesinden nasıl uzaklaştırırım
 • eşimi ailesinden nasıl uzaklaştırırım

Yorumlar (46)

Sevgi artırma duası

Sevgi artırma duası

Posted on by

Herhangi bir kişinin sevgisini arttırmak için okuncak dualarda bir taneside aşağıdadır.Sevdiğiniz bir kız olsun yada yabancı biri olsun onun ilgsini çekmek ve size sevgi dolu gözler ile bakması için medyum hocalar bazı dua uygulamaları yapmaktadır.Bu dua uygulamaları ile kişi nerde olursa olsun size deli gibi bağlanır ve çok sever

Bismillahirrahmanirrahîm. innî mütevekkillin bikefhi külli şey’in müvelli ve ma ye-hutu bihi şefkatüa kalbî fi emânikee’lmah-fûzu min külli’l-hurufa kusurun ve râî ma’-karan ve Âyete’l-Kürsiyyi tehutu bî kemâ ehatat el-meiket bimedhineti Resû-lillahi sallallahu aleyhi ve selleme. Allahu innî es’elüke bihakki hazihi’l-esâi’l-ferdiyyeti ve ilahiyyeti… “er rahmânu a’le’l-arşi’s-tevâ” eğisnî min cenîi ma ehafu ve ühziru “fese-yekfîkehümullahu ve hüve’s-semi’ul-Alîm” Bu hicabı yedikez okuduktan sonra kırk yedi kez de şu mübarek âzîmeti oku:

ickiden-kurtulma-duasi

Yorumlar (6)

Sevdiğine şirin gözükme duası

Posted on by

Sevdiğiniz kişi ile aranız devamlı kötü ise sürekli olarak kavga yaşanıyor ise aşağıdaki dua okunarak sevdiğiniz kişiye sempatik ve şirin görünebilitsiniz.Ülkemizde medyum hocalar tarafından sürekli olarak okunan bu uda oldukça etkili ve kuveetlidir.

“Bismillahi’rrahmâni’rrahîm. Sübhâne fâli-ku’l-isbâh… Allahümme bi hakki ismi’l-A’-zam ve bi hakki Havva ve Âdem ve bi hakki Mûsa el-Kelim ve İsa bin Meryem aleyhis-selam ve bi hakki Muhammed sal lal lah u aleyhi ve sellem ve bi hakki esmâi’s-sema-niyyeti’l-mektûbeti alâ kalbi’şşemsi ve bi-hakki esmâi’s-semâniyyeti’l-mektûbeti ala kalbi’l-kamer, ve bi hakki’l-esmâi’l-hüsna el-mektûbeti alâ süra-diki’l-arşi ve bi hakki es-semâniyyete’l-esmâi’l me-tübeti alâ ceb-heti Cebrail Sübhâne mükevvinü’l-eşya bi kudretihi ve halıkı’l-arşi bi kudretihi, Al-lahü-mme innî es’elüke illa istehdemtüve is-tettatü ve’s-tahdertü’l-meymüne’l-mezhebi ve’l ebrak ve’dde-rhemi ve’t-tebşak ve etü-su ve’l-hâtifu ve’steta’te-hümve’stahderte-hüm bil evveline ve’l âhirine….” “İn kânet illa sayhaten vâhideten fe izâ hüm cemîun ledeyna muhdarûn. innehü min Süleymâne ve innehü bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahim. ella ta’lû aleyye va âtânî müslimin. Eynemâ tekûnû ye’ti bikûmu’llahu cernían. İnnallahe alâ külli şey’in Kadîr. ve lekad alimte’l-cennete innehüm lemuhdarûn uhdirû” Üç defa “Ya ma’şere’l-ervâhi’r-rühahiyyeti min haydü ma küntümfî sehlin fi cibalin ev fi fey-afî ve fi kifarin ev zillin ev harûrin ev fi zulmetin ev fî nûrin esteînu billâhi aleyküm ve bi’l-esmail-izâmi ve bi’l-enbiyâi’l-kirâmi felâ halâse le küm minnî’yevme fe inlem tuhdiru ve lutîu ve illa sallatta aleyküm melâiketen ğilâzen şedîden…. yü’merün “kavline kadar “ve hüm Cebraîlu ve Mîkâilu ve Urafîlu ve Azraîlu ve Derdiyaîlu ve Semkiyayîlu ve Nevaîlu ve sasayîlu ve Şastaîlu tücirrukkim ve tushibükum sahben anîfen hubencenin-en…” “Ya ma’şere’l cinni ve’l-insi in iste-ta’tüm min aktari’s-semâvâti ve’l arzi fenfüzû. Ve âtûni min külli ficcin amîk. Yevme yuhre cune mine’l-ecdasi sirâan keenne-hüm… nusubin yüfidün” Kavline kadar, “ve hameleti’l-arşu ve’l-cibâlu… fe hiye yevme izin vahiyeh. Ve’l-mekkü alâ ercâihen kelimesine kadar, “ecîbu ya ma’şere’l-erva-hi…” “ve in kânet illa sayhaten vâhideten fe iza hüm cemîun ledeyna muhdarûn” “ve hu-şire… yuzeûn” kelimesine kadar, “ve ci’na biküm lefîfa. Ve câet sekretü’l-mevt… sâikan ve şehîd” kelimesine kadar. “İnnehü min Süleymâne ve innehü bismillahi’r-Rahmâ-ni’r-Rahîm ellâ ta’lû aleye ve âtünî müslî-min. Eyne matekûnu yeti bikümillahu cemîan. İnnallahe alâ külli şey’in Kadîr. Ve kâne’l-lâhu alâ külli şey’in muktedira” “vela havle velâ kuvvete illa billahi’l Aleyyi’l-Azîm. Ve sallallahu alâ seyyidina Mu-hammed ve âlihi ve sahbihi ve sellim.

Yorumlar (4)

Eşimin beni sevmesi için dua

Posted on by

Eşiniz ile aranızın düzelmesi ve eşiniz ile barışmak için bu dua’yı devamlı okuyabilir ve söyleyebilirsiniz.

“Sümme’nsarafü sarafallahu kalûbehüm bi ennehüm kavmün la yefkahün. Ve cealnâ min beyni eydîhim şedden ve min halfihîm şedden…” ayet sonuna kadar.

Yorumlar (4)

Gözü benden başkasını görmesin büyüsü

Tags: , , ,

Gözü benden başkasını görmesin büyüsü

Posted on by

Bir kişiyi kendize aşk ile bağlamak için yapılcak büyü uygulamasıdır.Bu büyü kime yapılırsa gözü sizden karşı bir cins görmez sadece erkek yada sadece sizi bir bayan olarak görür ve çok aşık olur

“Sah sah Allahümme bi hürmeti hazihi’l-esma’il azîmeti’lletî enzelte alâ Musâ bin im-ran aleyhisselâm. En türbıte bevle sarıke metâi fülan ibni fü-lâne… veya havle vela kuvvete illa billâhi’l-Aliyyi’l-Azîm.”

Yâ hasreten alel ıbâdi mâye’tihim miri rasulin illâ kanu bihi yestehziun. Elem yerev kem ehleke kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yerciun. Ve in küllün lemmâ cemiun ledeynâ muhdarun. Bunu misk ve zafiran ile yaz. Sonra bunu üzerinde veya kolunda taşı. Mübarek vefk-i şerifin şekli budur:

barisma-vefki

Gelen Aramalar:

 • eşim benden başkasını gözü görmesin
 • kocamin gozu benden baskasini gormesin dua
 • gozu benden baskasini gormesin buyusu
 • ayaklarıma kapansın duası
 • eşimin gözü benden başkasını görmesin duası
 • eşimin gözü benden başkasını görmesin
 • gozu benden baskasini gormesin dua
 • gözü benden başkasını görmesin duası
 • kocamın gözü benden başkasını görmesin
 • benden başkasını gözü görmesin büyüsü

Yorumlar (28)

İki kişiyi birbirine düşürme duası

İki kişiyi birbirine düşürme duası

Posted on by

İki kişiyi ayırmak için okunan bir duadur bu dua ile iki kişiyi bir birine düşürmek için uygulayabilirsiniz.Uyguluma ülkemizde medyum hocalar tarafından oldukça yapılmaktadır.

“Bismillahi’rrahmâni’rrahîm.

İnnallahu yümsi-kü’s-Semâvâti ve’l-arzi en tezûla vele im zâleta in emsekehüma men ehadün min ba’dihi. İnnallahe kâne halîmen Gafûra. Kâlû ya zelkarneyni inne ye’cûce ve me’-cûce müfsidûne fi’l-arzi. Fema’staü en yezharühu ve-ma’stetaû lehü nekba…” “Uktülû fülan bin fülâne vav tı sîn li sevtın sîn el-mütevekkilûn bi sa’ati’l-leyli ve’n-nehhar ve bi hürmeti el-melekü’r-rûhanî rûsâyil” bunun ile yedi defa kasem et. Sıhhati tecrübe edilmiştir. Allah için olsun bunu israf etme. Basit şeyler için de kullanma, en iyisini Allah bilir.

Gelen Aramalar:

 • iki kişiyi birbirine düşürme duası
 • iki kişiyi kavga ettiren dua
 • iki kişiyi düşman etme duası
 • iki kisiyi birbirine dusman etme duasi
 • iki kişinin kavga etmesi için dua
 • birbirine düşürme duası
 • iki kişiyi birbirine düşürmek için dua
 • iki kişiyi düşman etme büyüsü
 • kesin kavga ettiren dua
 • iki kisiyi birbirine dusman etmek icin dua

Yorumlar (113)

İki kişinin birbirini sevmesi için dua

Tags: , , , , , ,

İki kişinin birbirini sevmesi için dua

Posted on by

Birbirini seven iki kişinin barışması yada evlenmesi için çeşitli medyum hocalar tarafından yapılan uygulamlar vardır.Genellikle saç büyüsü ile yapılan bu uygulamalar ile kişi kim olursa olsun bir birlerine karşı ısıtım onların muhabbetlerini arttırabilirsiniz.

“Ebreze ma ebreze kûmin medesin. Selâ-mün kavlen min Rabin Rahîm.” Dilediğin kimseye okursun. Bunun sıhhati tecrübe edilmiştir.
“Bismillahi’rrahmani’rrahîm. Ve in yekâ-düllezî-ne keferû leyüzlikûneke bi ebsarihim lemma semi’u-zzikre ve yekûlne innehu le-mecnûn Ve mâ hüve İlla zikrun lil-âlemîn.”

Gelen Aramalar:

 • iki kişiyi birbirine sevdirme duası
 • iki kişiyi birbirine bağlamak için dua
 • iki kişinin birbirini sevmesi için dua
 • eslerin birbirini sevmesi icin dua
 • birbirini sevme duası
 • elerin birbirini sevmesi iin dua
 • kardesleri birbirine baglama duasi

Yorumlar (45)

Sevgiline İstediğini Yaptırma Büyüsü

Posted on by

Sevdiğiniz bir kişi her istediğinizi yaptırmak ve onu etkilemek için yapılan bir büyü uygulamasıdır ve son derece etklidir.

Bismillahirrahmanirrahim
Ve iza ve ev ticareten ev levhen in feddu ileyha ve terekuke kaimen, kul miha ındallahi hayren minel levhi ve minet ticareti, vallahü hayrun razıkiyn

Muskada, birbirine geçmiş, okunması bile bile güçleştirilmiş adlar, harfler sıralanır «Rı», «elif», <dal», «nun», «cim» harflerinden başka, «Haşan», «Ömer» »gibi adların yazılı olduğu bu muska, bir kiremit parçası üzerine düzenlenir. Muskada küçük, büyük, 28 nokta, dokuz «elif» vardır. Noktalarla elifler en sonra yazılır. Ömer ile Haşan adı, erkeğin adını gizlemek içindir. Erkeğin adı, bunlardan biri ise, başka ad yazılır. Yazı işi bittikten sonra, büyünün kim için yapıldığı bin bir kez söylenerek ki-remitin yazılı yerine, yazıları iyice örtecek durumda, katran, ya da eritilmiş mum, saikız türünden bir yapışkan dökülür, bir cuma akşamı, namazdan sonra, evin damına dıştan görünmeyecek bir yere yerleştirilir. Bu işi, büyüyü yaptıran kadın yapar. Koca, büyüyü bilmez. O kiremit o damda kaldığı sürece, kocaya başkalarının gözü değmez, kendi karısından başkasını görmezmiş.

Gelen Aramalar:

 • istediğini yaptırma büyüsü

Yorumlar (4)


Advertise Here
Advertise Here

reklam

hemen-sor-copy
Büyüler